No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

1 21 lliçons per al se­gle XXI 1/3

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. En­sa­yo so­bre el cam­bio cli­má­ti­co y las tec­no­lo­gías dis­rup­ti­vas

2 Es­ti­ma’m quan menys ho me­rei­xi 6/10

Jau­me Fu­nes, Co­lum­na. Guía pa­ra pa­dres y edu­ca­do­res so­bre có­mo tra­tar a los ado­les­cen­tes

3 Més ope­ra­ció ur­nes 3/3

Xa­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. Cró­ni­ca am­plia­da del ope­ra­ti­vo clan­des­tino del 1 de oc­tu­bre

4 Abans nin­gú deia t’es­ti­mo 4/3

VV.AA., Ca­te­dral. Tes­ti­mo­nios de hi­jos e hi­jas de los pre­sos ca­ta­la­nes

5 Per te­nir ca­sa cal guan­yar la guerra 2/3

Joan Mar­ga­rit, Proa. Me­mo­rias de in­fan­cia y ju­ven­tud del poe­ta de ‘Un hi­vern fas­ci­nant’

6 Sa­piens 7/17

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. Una bre­ve his­to­ria de la hu­ma­ni­dad des­de los al­bo­res

7 Dies que du­ra­ran anys 5/20

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fotos del re­fe­rén­dum del 1-O y de las ten­sio­nes en al­gu­nos pun­tos

8 So­ta la cis­te­lla –/2

Pau Ga­sol, Ro­sa dels Vents. La es­tre­lla de la NBA trans­mi­te sus vi­ven­cias co­mo ju­ga­dor

9 Trans­for­ma la te­va sa­lut 9/33

Xe­vi Ver­da­guer, Ro­sa dels Vents. Qué po­de­mos ha­cer pa­ra cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

10 No hi ha res tan te­rri­ble –/15

Ra­fael San­tan­dreu, Ro­sa dels Vents. Ma­nual sen­ci­llo pa­ra dis­fru­tar in­ten­sa­men­te de la vi­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.