Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 L’art de por­tar ga­var­di­na 1/5

Ser­gi Pà­mies, Qua­derns Cre­ma. Tre­ce cuen­tos so­bre los re­tos, sor­pre­sas y fra­ca­sos de la edad ma­du­ra

2 Els co­loms de la Bo­que­ria 5/4

Jor­di Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. Asesinan a una mu­jer en el mer­ca­do de la Bo­que­ria

3 La des­apa­ri­ció de Step­ha­nie Mai­ler 3/8

Jöel Dic­ker, La Cam­pa­na. Des­apa­re­ce una pe­rio­dis­ta tras pe­dir re­abrir un múl­ti­ple ase­si­na­to

4 Els ho­mes 4/5

An­ge­li­ka Schrobs­dorff, La Cam­pa­na. Una jo­ven en­cuen­tra en ser desea­da la ra­zón de ser de su vi­da

5 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 10/2

Mar­ta Orriols, Pe­ris­co­pi. Pau­la, de 40 años, se ha de re­con­ci­liar con un mun­do que ya no re­co­no­ce

6 El cel no és per a tot­hom 2/5

Mar­ta Ro­jals, Anagra­ma. La his­to­ria de una fa­mi­lia con­vul­sa a lo lar­go de cua­tro dé­ca­das

7 No­sal­tres les do­nes 9/4

Ma­ria Mer­cè Ro­ca, Ro­sa dels Vents. Cuen­tos pro­ta­go­ni­za­dos por mu­je­res de to­das las eda­des

8 La fam in­vi­si­ble 8/2

San­ti Bal­mes, Co­lum­na. El equi­li­bris­ta Ro­man Spi­ne­lli re­fle­xio­na so­bre su pro­pia exis­ten­cia

9 Per­ma­gel 6/12

Eva Bal­ta­sar, Club Edi­tor. Una mu­jer tie­ne el de­seo de vi­vir in­ten­sa­men­te y no per­der­se na­da

10 La tre­na 7/2

Lae­ti­tia Co­lom­ba­ni, Sa­la­man­dra. Tres mu­je­res de dis­tin­tos con­ti­nen­tes en­tre­cru­zan sus des­ti­nos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.