El fac­tor na­cio­nal

La Vanguardia - Dinero - - MERCADOS -

Ma­rio Drag­hi, go­ber­na­dor del Ban­co de Ita­lia y can­di­da­to a su­ce­der a Tri­chet al fren­te del BCE, es bas­tan­te cla­ro so­bre la ac­tual dis­yun­ti­va eu­ro­pea. “Es di­fí­cil pen­sar có­mo un me­ca­nis­mo eu­ro­peo pue­de co­rre­gir los des­equi­li­brios es­truc­tu­ra­les bá­si-

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.