En el nú­cleo

La Vanguardia - Dinero - - CRÓNICAS BURGUESAS -

La Re­si­dèn­cia d’In­ves­ti­ga­dors (en el cua­dro de Vi­ves Fie­rro), her­ma­na a la Re­si­den­cia de Estudiantes de Ma­drid, es­tá ubi­ca­da en el nú­cleo del Ra­val, fren­te al an­ti­guo hos­pi­tal de la San­ta Creu, la Bi­blio­te­ca de Ca­ta­lun­ya y el Ins­ti­tut d’Es­tu­dis Ca­ta­lans.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.