En­de­sa com­pra pre­fe­ren­tes

La Vanguardia - Dinero - - IBEX 35 -

En­de­sa Ca­pi­tal Fi­nan­ce, fi­lial de la eléc­tri­ca, ha acor­da­do rea­li­zar una ofer­ta de com­pra so­bre la to­ta­li­dad de las par­ti­ci­pa­cio­nes pre­fe­ren­tes emi­ti­das en mar­zo del 2003 por im­por­te de 1.500 mi­llo­nes de eu­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.