Druc­ker, en la UPC

La Vanguardia - Dinero - - CRÓNICAS BURGUESAS -

En 1990 la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca de Ca­ta­lun­ya rin­dió ho­me­na­je (ho­no­ris cau­sa) al crea­dor de la cien­cia del ma­na­ge­ment, Pe­ter F. Druc­ker. En el ac­to par­ti­ci­pa­ron Jo­sep M. Fons, Fran­cesc Xa­vier Pa­lom (co­la­bo­ra­dor di­rec­to de Druc­ker) y Pe­dro Nueno (Iese).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.