Me­dio si­glo

La Vanguardia - Dinero - - BARCELONA METRÓPOLIS -

Cin­cuen­ta años aca­ba de cum­plir la Es­co­la Po­li­tèc­ni­ca Su­pe­rior d’edi­fi­ca­ció de Bar­ce­lo­na (Ep­seb) que ini­cial­men­te na­ció co­mo Es­co­la Tècnica d’apa­re­lla­dors de Bar­ce­lo­na y en la que se han for­ma­do mi­les de pro­fe­sio­na­les del sec­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.