Me­rrill Lynch, por el res­ca­te

La Vanguardia - Dinero - - EN PORTADA -

El Bank of Ame­ri­ca Me­rrill Lynch, con­si­de­ró es­ta se­ma­na “al­ta­men­te im­pro­ba­ble” que el Go­bierno es­pa­ñol pue­da evi­tar la pe­ti­ción de ayu­da al BCE, da­da su “ele­va­da ne­ce­si­dad de fi­nan­cia­ción en el pri­mer tri­mes­tre del 2013”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.