Una ter­ce­ra par­te, en el Bar­ce­lo­nès

La Vanguardia - Dinero - - BARCELONA METRÓPOLIS -

Se­gún el Ob­ser­va­to­ri del Tre­ball, del De­par­ta­ment d’Em­pre­sa i Ocu­pa­ció de la Ge­ne­ra­li­tat, en Ca­ta­lun­ya, en el 2009, la po­bla­ción con dis­ca­pa­ci­dad en­tre 16 y 64 años as­cen­día a 225.861 per­so­nas, de las que el 47,3% eran mu­je­res y el 52,7%, hom- bres. La dis­tri­bu­ción co­mar­cal mues­tra que una ter­ce­ra par­te vi­ve en el Bar­ce­lo­nès y otro ter­cio en las co­mar­cas de los al­re­de­do­res (Baix Llo­bre­gat, Va­llès Oc­ci­den­tal, Va­llès Orien­tal y Ma­res­me). La otra ter­ce­ra par­te se re­par­te en el res­to de Ca­ta­lun­ya.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.