LA BO­NA VI­DA

La Vanguardia - ES - - ED -

Viu-la amb els teus amics o es­ti­mats aquest hi­vern a la Plat­ja de Sant Sal­va­dor Ex­plo­re Spa con­vi­da a no­ves sen­sa­cions, te­rras­ses inun­da­des de llum ins­pi­ren a la ima­gi­na­ció i la cui­na de la te­rra in­vo­ca re­cords an­tics de com hau­ria de ser el bon men­jar. Per més in­for­ma­ció o fer una re­ser­va, vi­si­ta le­me­ri­dien.com/ra o per te­lè­fon al 977 694 200 Ro­màn­tic, Sen­sual o Friends & Co son les ex­pe­rièn­cies dis­po­ni­bles a par­tir de 183 €*

LE ME­RI­DIEN RA BEACH HO­TEL AND SPA

N 41° 23’ E 2° 10’

Av­da. Sa­na­to­ri, 1 Pla­ya de San Sal­va­dor 43880, El Ven­drell Ta­rra­go­na - Es­pa­ña

le­me­ri­dien.com/ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.