Ta­ller In­fan­til Dia del Pa­re.

La Vanguardia - ES - - EN FORMA -

Vi­ne amb el teu fill al ta­ller de ma­nua­li­tats que or­ga­nit­za L’illa per ce­le­brar el Dia del Pa­re els dies 8,9,15 i 16 de ma­rç. El teu fill pre­pa­ra­rà el teu re­gal, un Tan­gram, el joc mil·le­na­ri xi­nès que con­sis­teix en un puz­le de set pe­ces amb el qual es for­men in­fi­ni­tes fi­gu­res. I si aquest any tro­bes a fal­tar les cor­ba­tes, sem­pre po­dràs fer-te’n una de set pe­ces.

In­for­ma­ció d’ho­ra­ris al 93 444 00 00 o al nos­tre web-www.li­lla.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.