Ma­sa­jes an­ti es­trés

La Vanguardia - ES - - ED -

La doc­to­ra Con­chi­ta Cu­rull, di­rec­to­ra mé­di­ca de la clí­ni­ca ho­mó­ni­ma, de­le­ga­da en Ta­rra­go­na de la So­cie­dad Es­pa­ño­la de Pe­rio­don­cia, ex­pli­ca qué ti­pos de ejer­ci­cios pue­de prac­ti­car ca­da per­so­na pa­ra re­la­jar la man­dí­bu­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.