AMB EL SOU DE L’ILLA ESTIRARÀS MÉS EL BRAÇ QUE LA MÀ­NI­GA

GUAN­YA 1.500 EU­ROS AL MES PER GAS­TAR A L’ILLA DU­RANT TOT UN ANY

La Vanguardia - ES - - ES FUTURO -

Per par­ti­ci­par, pre­sen­ta dos ti­quets de com­pra de dues bo­ti­gues di­fe­rents que su­min al­menys 60 €. Por­ta’ls a l’es­tand ubi­cat a la plaça An­gle­so­la de L’illa del 1 d’oc­tu­bre fins al 7 de no­vem­bre, ju­ga amb no­sal­tres allà ma­teix i tin­dràs una opor­tu­ni­tat de pas­sar a la gran fi­nal del 8 de no­vem­bre i guan­yar un sou de 1.500 € al mes per gas­tar a L’illa al llarg d’un any. Ba­ses di­po­si­ta­des da­vant no­ta­ri i dis­po­ni­bles a l’es­tand d’aten­ció al client. El pre­mi con­sis­teix en 12 tar­ge­tes re­gal de L’illa ca­rre­ga­des amb 1.500 €; se’n pot fer ser­vir una ca­da mes de l’any 2015.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.