Lu­ga­res pa­ra bai­lar el swing

La Vanguardia - ES - - BOULEVARD -

El swing se pue­de bai­lar de for­ma li­bre en fies­tas po­pu­la­res, aun­que si se quie­re em­pe­zar con buen pie, hay una am­plia va­rie­dad de es­cue­las

en to­do el país.

Bar­ce­lo­na

Ba­llas­wing con se­des en Ros de Olano, 9 (Grà­cia), C | Bas­se­go­da, 1 (Sants) y C | Pu­ja­des, 58 (Cen­tre Mo­ral de Po­ble­nou)

Lind­yHop.cat C | To­rri­jos, 70 y Ver­di,

98 (Grà­cia) Swing­ma­niacs C | Es­glé­sia, 4 (Grà­cia) El Tem­ple del Swing C | Mo­les, 32 (Ciu­tat Ve­lla)

Sa­ba­dell

El Gim­nàs, C | Ron­da Za­men­hof, 64

Manresa

Swing Manresa

C | del Sol, 5

Ma­drid

Blan­co y Ne­gro Stu­dio C | Ju­lián Ca­ma­ri­llo, 47. Por­tal D, Lo­cal 007.

Big South Es­pa­cio Big South C | Lau­rel, 14 Big Ma­ma Im­par­ten cla­ses en el Cen­tro Ga­lle­go, C | Ca­rre­tas, 14 y en Tram­po­lín Tea­tro,

C | San­ta Ana, 9

Va­len­cia

Spi­rits of St Louis Play Club Spi­rit,

C | Cu­ba, 8. Black Bot­tom C | Le­pan­to, 21

Za­ra­go­za

Za­raS­wing La Ven­ta­na Cultural, Pla­za

San Lam­ber­to, 12

Tarragona

Sa­la Ze­ro C | Sant Ma­gí, 12

Llei­da

El Mi­rall C | En­ric Gra­na­dos, 24

Gi­ro­na

Associació Cultural

Jazz de Gi­ro­na C | Pe­dret, 152-156

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.