Ca­ba­ret gas­tro­nò­mic

EL MA­MA - LA PA­PA COMBINA ES­PEC­TA­CLES EN DI­REC­TE AMB PLATS I CÒCTELS DE NI­VELL

La Vanguardia - Què Fem - - RESTAURANTS - ÒSCAR GÓ­MEZ

Al cor del bar­ri més hips­ter aca­ba d’obrir un lo­cal que apos­ta per la com­bi­na­ció de la sò­li­da ba­se cu­li­nà­ria (xef Ál­va­ro Gar­cés), l’es­pec­ta­cle te­a­tral (Bru Mar­sé) i els còctels (Ser­gi Pa­di­lla). La cui­na des­ta­ca per una uti­lit­za­ció in­ten­si­va de les ba­ses clàs­si­ques amb al­gu­na tèc­ni­ca con­tem­po­rà­nia i ús d’in­gre­di­ents d’ar­reu del món. El pro­duc­te és el gran pro­ta­go­nis­ta en tots els plats, sa­bors molt nets i punts de coc­ció pre­ci­sos. Dar­re­re el pro­jec­te tro­bem Jo­an So­ler (Bo­ca Gran­de), Jordi Co­lla­do i l’ex­ju­ga­dor de l’Es­pa­nyol Ser­gio García, en­tre d’al­tres.

Am­bi­ents di­fe­ren­ci­ats Per als que bus­quin una ex­pe­ri­èn­cia gas­tro­nò­mi­ca tra­di­ci­o­nal, sa­bo­ro­sa i sen­se dis­trac­ci­ons es­cè­ni­ques, els re­co­ma­nem la vi­si­ta a l’ho­ra de di­nar, ja que, du­rant el so­par, el lo­cal es trans­for­ma d’una ma­ne­ra sor­pre­nent. Cui­na, mú­si­ca, can­çó, acro­bà­ci­es i core­o­gra­fi­es col·lec­ti­ves con­ver­gei­xen amb na­tu­ra­li­tat cre­ant una at­mos­fe­ra fes­ti­va. A partir de mit­ja­nit, l’am­bi­ent gua­nya in­ten­si­tat i la ge­ne­ro­sa bar­ra de com­bi­nats co­men­ça a treu­re fum.

Un cop a la tau­la Co­men­cem amb l’es­pec­ta­cu­lar sar­di­na fu­ma­da. Ben mol­su­da, as­sa­o­na­da amb vi­na­gre de lli­mo­na i pes­to de to­mà­quets secs (toc de cor­ne­ta pa­pil·lar i xa­far­ran­xo de com­bat pa­la­tal). Con­ti­nu­em amb l’en­sa­la­da rus­sa en­ri­qui­da amb cran­ca o ca­bra de mar. Mos­se­ga­da cre­mo­sa i ele­gant amb la carn des­fi­la­da de l’ara­nya ma­ri­na. Molt bo­na. Ex­cel·lent, tam­bé, l’os­tra bre­to­na amb es­ca­lu­nya i sal­sa pon­zu (sa­la­bror, aci­de­sa, tocs cí­trics).

Men­tre la veu cà­li­da de la can­tant inun­da la sa­la, ar­ri­ben els ca­la­mars enes­pe­to a la ma­ne­ra de Mà­la­ga. Bro­que­ta ver­ti­cal, carn molt ten­dra ves­ti­da amb una fi­na ca­mi­sa crui­xent. S’acom­pa­nyen amb sal­sa tàr­ta­ra, que és con­tra­punt àcid i fresc. Bru­tal el pop a la bra­sa amb cau­sa li­meña i ra­ve daikon en­vi­na­grat. Ver­sió con­tem­po­rà­nia d’aquest plat peruà amb orígens pre­co­lom­bins (que­ne­lle de pu­ré de pa­ta­ta gro­ga, lli­mo­na, ají ).

Al­tres es­pe­ci­a­li­tats El bis­tec tàr­tar és ben go­la­fre. A la carn con­di­men­ta­da (sal­sa pi­cant amb pe­brot chi­pot­le) s’hi afe­geix fet­ge gras plan­xat, ou fer­rat i tò­fo­na. Afi­ni­tats càr­ni­es i aro­mes des­fer­ma­des. De fons so­na Mic­ha­el Jack­son, els ar­tis­tes ba­llen a rit­me sin­co­pat. Sen­sa­ci­ons un­tu­o­ses amb l’agra­da­ble in­ter­rup­ció de la crui­xent blon­da de l’ou fer­rat.

Ens agra­da molt la so­pa. El pro­ta­go­nis­me és per al fu­met de ga­le­res i peix de ro­ca. El gust re­con­for­tant de la tra­di­ció ma­ri­ne­ra po­sat en una olle­ta de fer­ro in­di­vi­du­al. Clo­ïs­ses de mos­se­ga­da llis­cant i su­co­sa i es­co­pi­nyes es­cla­tants en un mar de sa­bor. Im­pres­cin­di­ble!

Bo­nes cos­te­lles amb pin­ze­lla­da po­tent i aro­mà­ti­ca de bour­bon. El mil­fulls (ca­pes al­ter­nes de pa­ta­ta i can­sa­la­da) és una guar­ni­ció ho­me­nat­ge al mes­tre Mar­tin Be­ra­sa­te­gui. Bra­vo.

A les postres, tro­bem una di­ver­ti­da ver­sió de l’stru­del men­tre ens in­ter­pre­ten en di­rec­te una pi­cant ver­sió del Like a Vir­gin de Ma­don­na. Daus de po­ma lleu­ge­ra­ment cui­ta, Chan­tilly, ge­lat de na­ta, ga­le­tes de ca­nye­lla... fes­ti­val de tex­tu­res i sa­bors. Aca­bem amb un bon ca­fè (in­tens, cre­mós, a bo­na tem­pe­ra­tu­ra). I ja són més de les dot­ze: am­bi­ent efer­ves­cent, co­pa llar­ga i som­riu­res a la ca­ra.

FOTOS: CLAUDIO VALDÉS

A l’es­pa­iós lo­cal, amb tau­les cò­mo­des, la de­co­ra­ció es­tà pen­sa­da fins al dar­rer de­tall.

El xef Ál­va­ro Gar­cés al res­tau­rant. A la dre­ta, pop a la bra­sa amb ‘cau­sa li­meña’ i ra­ve daikon en­vi­na­grat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.