+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA -

EL EX­TRAN­JE­RO

DIR.: MAR­TIN CAMP­BELL. GÈ­NE­RE: AC­CIÓ. INT.: JACKIE CHAN, PI­ER­CE BROS­NAN, CHARLIE MURPHY, KA­TIE LEUNG, RORY FLECK BYRNE, DERMOT CROWLEY. PA­ÍS: ES­TATS UNITS. ANY: 2017. DUR.: 114 MI­NUTS. Res a veu­re amb la no­vel·la d’Al­bert Ca­mus, es­clar. El ex­tran­je­ro és una hà­bil com­bi­na­ció de cin­ta d’ac­ció i film de sus­pens amb re­re­fons po­lí­tic, amb un càs­ting in­ha­bi­tu­al en­cap­ça­lat per du­es es­tre­lles tan di­fe­rents com l’hi­per­bò­lic Jackie Chan i el més fleg­mà­tic Pi­er­ce Bros­nan. Mar­tin Camp­bell –director dels films de la sa­ga d’El zor­ro i d’un pa­rell de tí­tols pro­ta­go­nit­zats per Ja­mes Bond– com­bi­na amb ha­bi­li­tat les core­o­gra­fi­es de llui­ta que han fet fa­mós Chan amb els as­pec­tes més dra­mà­tics (l’ac­tor de Hong-Kong in­ter­pre­ta aquest cop un pa­re sac­se­jat per la pèr­dua de la se­va fi­lla en un atemptat ter­ro­ris­ta). El re­sul­tat és un efi­caç en­tre­te­ni­ment sen­se més pre­ten­si­ons.

THE JUN­GLE BUNCH, LA CO­LLA DE LA SEL­VA

DIR.: DA­VID ALAUX. GÈ­NE­RE: ANI­MA­CIÓ. PA­ÍS: FRAN­ÇA. ANY: 2017. DUR.: 97 MI­NUTS. L’es­tè­ti­ca del film pot re­cor­dar a al­guns es­pec­ta­dors les aven­tu­res de Ma­da­gas­car (2005), però, en­ca­ra que es­ti­gui am­bi­en­ta­da a la sel­va, The Jun­gle Bunch té un plan­te­ja­ment ben di­fe­rent. En aquest cas, el film d’aven­tu­res es com­bi­na amb una me­na de ron­da­lla mo­ral so­bre la im­por­tàn­cia de pre­ser­var el nos­tre hà­bi­tat. L’he­roi és un pin­güí que ha si­gut edu­cat com si fos un ti­gre, i el mal­vat, un co­a­la amb afi­ci­ons pi­rò­ma­nes. El re­sul­tat és una agra­da­ble co­mè­dia fa­mi­li­ar ple­na d’hu­mor sur­re­a­lis­ta, mo­ments de­li­rants i un rit­me es­bo­jar­rat, pen­sa­da es­pe­ci­al­ment per als més pe­tits de la ca­sa.

LO­VING VIN­CENT

DIR.: DO­RO­TA KO­BI­E­LA I HUGH WELCH­MAN. GÈ­NE­RE: ANI­MA­CIÓ. INT.: DOU­GLAS BO­OTH, HE­LEN MCCRORY, SA­OIR­SE RO­NAN, AI­DAN TUR­NER, ELEANOR TOMLINSON, CH­RIS O’DOWD, JEROME FLYNN. PA­ÍS: PO­LÒ­NIA. ANY: 2017. DUR.: 95 MI­NUTS. En el pas­sat, l’uni­vers plàs­tic de Vin­cent van Gogh ja ha­via in­teres­sat a ci­ne­as­tes com Vin­cen­te Min­ne­lli, Robert Alt­man i Aki­ra Ku­ro­sawa. Ara, aquest film ens pro­po­sa una im­mer­sió to­tal en el seu uni­vers es­tè­tic, amb una suc­ces­sió de fo­to­gra­mes trac­tats es­tè­ti­ca­ment per con­ver­tir-se en au­tèn­ti­ques pin­tu­res, com­bi­nant la imat­ge re­al i l’ani­ma­ció. El re­sul­tat és un acla­pa­ra­dor i vir­tu­ós es­pec­ta­cle vi­su­al, però, mal­grat l’es­forç de pro­duc­ció, la in­da­ga­ció en la dar­re­ra part de la vi­da del pin­tor no re­sul­ta tan in­teres­sant, des del punt de vis­ta dra­mà­tic, com la po­sa­da en es­ce­na ma­tei­xa.

Els fo­to­gra­mes del film es con­ver­tei­xen en au­tèn­ti­ques pin­tu­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.