+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - TEATRE -

PORNOGRAFIA

Som al Lon­dres del di­jous 7 de ju­li­ol (el se­tè mes; set són tam­bé els per­so­nat­ges que tro­ba­rem a l’es­ce­na­ri) del 2005. Som a la ciu­tat que aca­ba de ser es­co­lli­da per ce­le­brar els Jocs Olím­pics del 2012 i que aca­ba d’aco­llir un d’aquells con­certs mul­ti­tu­di­na­ris (el Li­ve 8) que reu­nei­xen un bon gra­pat de les més grans es­tre­lles del rock: co­ses com aques­tes et fan sen­tir or­gu­llós de la ciu­tat on vius! I de cop (ara po­drí­em ser tam­bé a la Bar­ce­lo­na d’un al­tre di­jous fa­tí­dic, el del 17 d’agost del 2017), es­cla­ta el ter­ror en for­ma de ter­ri­ble atemptat. D’al­tra ban­da, el pri­mer atemptat su­ï­ci­da de la his­tò­ria del Reg­ne Unit, per­pe­trat no pas per es­tranys ar­ri­bats de l’al­tra ban­da del món si­nó per fills del Reg­ne Unit ma­teix. Com po­dia ser que uns apa­rent­ment bons nois bri­tà­nics fes­sin tant de mal al seu pa­ís? El cas és que pre­gun­tes com aques­ta van por­tar el dra­ma­turg Si­mon Step­hens –res­pon­sa­ble de l’adap­ta­ció es­cè­ni­ca d’El cu­ri­ós in­ci­dent del gos a mit­ja­nit i un dels més no­ta­bles au­tors an­glo­sa­xons con­tem­po­ra­nis– a es­criu­re una obra te­a­tral que va ar­ri­bar als es­ce­na­ris bri­tà­nics tres anys des­prés dels atemp­tats, i que va te­nir un im­pac­te molt no­ta­ble. I que, en­tre al­tres iti­ne­ra­ris, ens per­met es­pe­cu­lar gai­re­bé por­no-grà­fi­ca­ment (d’aquí el tí­tol) so­bre l’iti­ne­ra­ri men­tal se­guit per un dels ter­ro­ris­tes. Parking Shakes­pe­a­re –que tan­ta di­ver­sió shakes­pe­a­ri­a­na, gra­tu­ï­ta i a l’ai­re lliu­re ens pro­por­ci­o­na qu­an ar­ri­ba l’es­tiu– bus­ca re­fu­gi hi­ver­nal en un es­pai tan sin­gu­lar com ara la sa­la d’ex­po­si­ci­ons de la Fa­ri­ne­ra del Clot; aquest cop, per ata­car les nos­tres emo­ci­ons i pre­sen­tar-nos un fresc ur­bà ple de pre­gun­tes in­cò­mo­des. DE SI­MON STEP­HENS. DIR.: IBAN BELTRAN. CIA. PARKING SHAKES­PE­A­RE. LLOC: SA­LA D’EX­PO­SI­CI­ONS JO­AN ALSINA DEL CEN­TRE CUL­TU­RAL DE LA FA­RI­NE­RA DEL CLOT. GRAN VIA DE LES CORTS CA­TA­LA­NES, 837. ME­TRO: GLÒ­RI­ES (L1). TEL.: 932 918080. DA­TA: DEL 15/1 AL 3/2. HO­RA­RI: DE DL. ADS .,20 H. PREU: GRA­TU­ÏT. • Re­ser­ves.parkingd­hi­vern@gmail.com

LO SPEZIALE

Qu­an un mes­tre de la co­mè­dia com Car­lo Gol­do­ni cau en mans d’un mes­tre de l’òpe­ra com Jo­seph Hay­den, el re­sul­tat ha de ser quel­com ben es­pe­ci­al. Tant com ho és aques­ta òpe­ra bu­fa re­bu­da al seu mo­ment amb molt d’èxit, però poc re­pre­sen­ta­da en l’ac­tu­a­li­tat. No us per­deu, doncs, l’oca­sió de riu­re amb l’apo­te­ca­ri Sem­pro­nio, que, mal­grat la se­va edat, es­tà dis­po­sat a ca­sar-se amb la jo­ve­ne­ta Gri­lle­ta. No cal dir que els seus dos jo­ves ri­vals amo­ro­sos no li pen­sen po­sar les co­ses fà­cils. DE HAY­DEN I GOL­DO­NI. DIR. MU­SI­CAL: JAN WILLEM DE VRIEND. DIR. D’ES­CE­NA: EVA BUCHMANN. OBC. INT.: PIOTR MICINSKI, VIRPI RÄISÄNEN, ALVARO ZAMBRANO. LLOC: TE­A­TRE NA­CI­O­NAL DE CA­TA­LU­NYA (SA­LA GRAN). PLA­ÇA DE LES ARTS, 1. ME­TRO: GLÒ­RI­ES (L1). TEL.: 933 065 700. DA­TA: DEL 18 AL 20/1. HO­RA­RI: 20H. PREU: 28€. 10% DE DESCOMPTE. • Tnc.cat

FO­TO: AI­TOR RODERO

Parking Shakes­pe­a­re abor­da el te­ma del ter­ro­ris­me.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.