Dei­xa’t mo­di­fi­car sen­se re­sis­tèn­cia

SER­GI BELBEL EN­TRA A LA SA­LA FLYHARD PER DI­RI­GIR LA NO­VA OBRA DE ROC ESQUIUS, UNA CO­MÈ­DIA QUE DEI­XA MOLT CLAR COM D’ARBITRÀRIA POT RE­SUL­TAR LA VI­DA

La Vanguardia - Què Fem - - TEATRE - R. OLIVER

Ja ho ve­ieu: Ser­gi Belbel es con­ver­tia fa po­ques set­ma­nes en el pri­mer au­tor ca­ta­là que ha es­tre­nat una obra (

a la Co­mé­die Fran­çai­se, una de les més grans ins­ti­tu­ci­ons te­a­trals eu­ro­pe­es. Doncs ara, aquest ma­teix Belbel que com a director es­tà acos­tu­mat a mou­re’s pels més grans es­ce­na­ris –co­men­çant pel ma­teix Te­a­tre Na­ci­o­nal que va di­ri­gir du­rant un gra­pat d’anys– se’ns pre­sen­ta per pri­me­ra ve­ga­da en una de les sa­les més pe­ti­tes de Bar­ce­lo­na, la Sa­la Flyhard.

Quel­com que, d’al­tra ban­da, no dei­xa de ser ben co­he­rent, si te­nim en comp­te que d’aquest es­pai n’han sor­tit un gra­pat de les mi­llors i més ori­gi­nals –i de ve­ga­des, tam­bé, més in­qui­e­tants– co­mè­di­es ca­ta­la­nes re­cents.

I tots sa­bem com de bé li es­cau a Belbel la co­mè­dia, el gè­ne­re pel qual ha op­tat fins ara Roc Esquius en els es­pec­ta­cles que ha es­tre­nat amb la se­va prò­pia for­ma­ció, la com­pa­nyia Da­ra.

FO­TO: RO­SER BLANCH

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.