La Jo­a­ne tor­na a gi­rar

EL JO­A­NE WORLD TOUR DE LADY GA­GA AR­RI­BA AQUEST DIU­MEN­GE AL PA­LAU SANT JOR­DI

La Vanguardia - Què Fem - - MÚSICA - ORI­OL RO­DRÍ­GUEZ • Pa­lau­sant­jor­di.cat

Lady Ga­ga te­nia pre­vist ac­tu­ar a Bar­ce­lo­na els di­es 21 i 22 del mes de se­tem­bre pas­sat. Dos con­certs que, com to­ta la gi­ra eu­ro­pea de pre­sen­ta­ció del seu dar­rer disc, va ha­ver de sus­pen­dre com a con­se­qüèn­cia d’un brot de fi­bro­mi­àl­gia. Ja re­cu­pe­ra­da, la gran di­va del pop ha re­près el Jo­an­ne World Tour i fa es­ca­la al Pa­lau Sant Jor­di.

La cre­a­ció d’un mons­tre

Eren els pri­mers anys del nou mil·len­ni i l’un­der­ground de No­va York es mo­via al rit­me d’elec­tro­clash, mú­si­ca elec­trò­ni­ca d’es­tè­ti­ca i fi­lo­so­fia punk. Fisc­hers­po­o­ner i Pe­ac­hes eren els noms do­mi­nants d’aque­lla es­ce­na. Tam­bé hi ha­via una en­ca­ra des­co­ne- gu­da, as­pi­rant a es­tre­lla, que es fe­ia dir Lady Ga­ga. Una cri­a­tu­ra fas­ci­nant, cre­a­da en un uni­vers on con­flu­ïa la in­flu­èn­cia dels Sex Pis­tols i Ma­ri­ah Ca­rey, Iron Mai­den i Whit­ney Hous­ton, Pu­blic Enemy i El­ton John… No va pas­sar gai­re temps fins que les prin­ci­pals dis­co­grà­fi­ques la van co­men­çar a fes­te­jar.

Va néi­xer ai­xí

Fi­lla (il)le­gí­ti­ma de Ma­don­na, ex­tra­va­gant i pro­vo­ca­do­ra, Lady Ga­ga es va pre­sen­tar en so­ci­e­tat el 2008 amb The Fa­me. Un disc de pop sin­te­tit­zat de què, grà­ci­es a la for­ça se­duc­to­ra de sen­zills com Just Dan­ce, Poker Dan­ce, Eh, Eh (Not­hing El­se I Can Say), Lo­veGa­me i Pa­pa­raz­zi, va ven­dre més de quin­ze mi­li­ons d’exem­plars a tot el món. L’èxit la va con­ti- nu­ar per­se­guint pocs me­sos des­prés ar­ran de la pu­bli­ca­ció de The Fa­me Mons­ter, EP que in­clo­ïa les que se­ri­en al­gu­nes de les se­ves cre­a­ci­ons més po­pu­lars: Te­lep­ho­ne (on va comp­tar amb la col·la­bo­ra­ció de Beyon­cé), Ale­jan­dro i Bad Ro­man­ce.

Nous ca­mins mu­si­cals

Lady Ga­ga va tri­gar tres anys a pu­bli­car el seu se­gon disc, Born This Way (2011). La can­tant nord-ame­ri­ca­na tor­na­va a re­fu­gi­ar-se en els sons del dan­ce-pop, aques­ta ve­ga­da amb flir­te­jos amb es­tils com l’òpe­ra, el hou­se, el rock i fins i tot el he­avy-me­tal. El molt més llu­mi­nós Art­pop (2013) i el sor­pre­nent Che­ek to Che­ek (2014), àl­bum d’es­tàn­dards jaz­zís­tics que va en­re­gis­trar amb l’icò­nic cro­o­ner Tony Ben­nett, van ser les se­ves poste­ri­ors en­tre­gues.

Tot i la pro­duc­ció, en­tre al­tres, de Mark Ron­son, ar­tí­fex de l’èxit de la malau­ra­da Amy Wi­ne­hou­se i au­tor d’aquell Up­town Funk que va ca­ta­pul­tar Bru­no Mars, i la col·la­bo­ra­ció de Beck, Flo­ren­ce Welch, Fat­her John Misty i Josh Hom­me, molt pro­ba­ble­ment Jo­a­ne (2016) no és el mi­llor disc de Lady Ga­ga. Sí que és, però, la se­va obra més per­so­nal i sin­ce­ra. Un tre­ball que, aques­ta ve­ga­da sí, pre­sen­ta a Bar­ce­lo­na el diu­men­ge 14 i el di­marts 16 de ge­ner.

LADY GA­GA

ES­TIL: POP, ELEC­TRÒ­NI­CA. PA­LAU SANT JOR­DI. PAS­SEIG OLÍM­PIC, 5-7. ES­PA­NYA (L1, L3). DIU­MEN­GE 14 I DI­MARTS 16, 21H. PREU: EN­TRE 42 I 108,50€.

FO­TO: KE­VIN MAZUR

Lady Ga­ga mos­tra el seu es­pec­ta­cle més per­so­nal i sin­cer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.