Re­co­ma­nem

La Vanguardia - Què Fem - - MÚSICA -

EL TU­RIS­TA

Amb l’ar­ri­ba­da del nou mil·len­ni, No­va York es va con­ver­tir en l’epi­cen­tre de l’es­ce­na mu­si­cal in­die. En aque­lla efer­ves­cent at­mos­fe­ra, jun­ta­ment amb com­panys ge­ne­ra­ci­o­nals com The Strokes, In­ter­pol i LCD Soundsys­tem, van ir­rom­pre Clap Your Hands Say Ye­ah. El seu ho­mò­nim disc de de­but del 2005 es va eri­gir en un clàs­sic con­tem­po­ra­ni elo­gi­at per pú­blic i prem­sa. Llo­an­ces que van con­ti­nu­ar col·lec­ci­o­nant amb

(2007),

(2011) i (2014). Des­prés de tres anys de si­len­ci, Clap Your Hands Say Ye­ah han re­a­pa­re­gut, però con­ver­tits en el pro­jec­te uni­per­so­nal d’Alec Ounsworth. exer­ci­ci ca­tàr­tic, ha es­tat un dels mi­llors tre­balls pu­bli­cats el 2017. CLAP YOUR HANDS SAY YE­AH. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. 13/1, A LES 20H. PREU: 14€ ANTICIPADA, 18€ A TA­QUI­LLA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.