ALLO­RA & CAL­ZA­DI­LLA

DEL 6 DE FE­BRER AL 27 DE MAIG

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Fun­da­ci­o­ta­pi­es.org

Es trac­ta de la pri­me­ra mos­tra mo­no­grà­fi­ca que es de­di­ca a Es­pa­nya a Jen­ni­fer Allo­ra i Gui­ller­mo Cal­za­di­lla, ar­tis­tes es­ta­blerts a Pu­er­to Ri­co. Hi veu­reu obres pro­du­ï­des en­tre 1996 i 2017, to­tes mar­ca­des pel com­po­nent mu­si­cal, però con­fi­gu­ra­des a par­tir de mit­jans tan di­ver­sos com la per­for­man­ce, l’es­cul­tu­ra, el so, el ví­deo i la fo­to­gra­fia. Una in­vi­ta­ció a mo­di­fi­car els nos­tres hà­bits de per­cep­ció es­tè­ti­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.