ME­MÒ­RIA SELECTIVA

A PAR­TIR DEL 10 DE FE­BRER

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Adn­ga­le­ria.com

La mos­tra re­cull pe­ces del cu­bà Adri­an Me­lis, to­tes re­la­ci­o­na­des amb la me­mò­ria selectiva, tant en l’es­fe­ra men­tal i psi­co­lò­gi­ca com en la so­ci­o­po­lí­ti­ca. Hi veu­reu Anec­hoic Room i Acu­er­do en­tre ca­ba­lle­ros (2017), que fan re­fe­rèn­cia al fet d’es­bor­rar el que ens in­teres­sa i cre­ar falsos re­cords per subs­ti­tuir-ho.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.