OAKOAK

DE L’1 DE MARÇ AL 21 D’ABRIL

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Mon­ta­na­ga­llery­bar­ce­lo­na.com

L’es­pai de re­fe­rèn­cia per als amants de l’art ur­bà mos­tra­rà l’obra del fran­cès OakOak, cone­gut per les se­ves ge­ni­als in­ter­ven­ci­ons, que in­terac­tu­en amb l’es­pai ur­bà. Ofi­ci­nis­ta de dia i ar­tis­ta du­rant les ho­res lliu­res, el fran­cès es man­té en l’ano­ni­mat, tot i que l’hu­mor in­tel·li­gent i les do­sis de co- lor ja són al­gu­nes de les se­ves mar­ques per­so­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.