ÁNGELA DE LA CRUZ

DE MIT­JAN MARÇ A FI­NAL D’ABRIL

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Bom­bon­pro­jects.com

La ga­le­ria del car­rer Tra­fal­gar ce­le­bra al fe­brer el seu pri­mer ani­ver­sa­ri i ha pro­gra­mat ex­po­si­ci­ons des­ta­ca­des du­rant tot l’any. La més me­di­à­ti­ca és pro­ba­ble­ment la col·lec­ti­va, que comp­ta­rà amb obres de

la ga­lle­ga Ángela de la Cruz, guar­do­na­da fa uns me­sos amb el Pre­mio Na­ci­o­nal de Ar­tes Plás­ti­cas 2017, i de Va­si­lis Asi­moko­pou­los i Bernat Da­viu, que van ser els seus as­sis­tents.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.