LOIS PATIÑO

A PAR­TIR DEL 15 DE NO­VEM­BRE

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Rociosantacruz.com

Coin­ci­dint amb el Fes­ti­val Lo­op, de­di­cat a la imat­ge en mo­vi­ment en l’art con­tem­po­ra­ni, la ga­le­ria RocioSantaCruz mos­tra­rà al­gu­nes de les cre­a­ci­ons del ci­ne­as­ta i vi­de­o­ar­tis­ta ga­llec Lois Patiño. Tot i la se­va jo­ven­tut, Patiño ja ha es­tat re­co­ne­gut en nom­bro­sos fes­ti­vals de cinema i cen­tres d’art in­ter­na­ci­o­nals. Les se­ves pe­ces pre­nen el pai­sat­ge (ha­bi­tu­al­ment de Ga­lí­cia) com a pro­ta­go­nis­ta i hi es­ta­blei­xen una re­la­ció d’ab­so­lu­ta in­ti­mi­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.