CONCHA MAR­TÍ­NEZ BARRETO

NO­VEM­BRE I DESEM­BRE

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Vic­tor­lo­pe.com

L’ar­tis­ta mur­ci­a­na ex­po­sa per pri­me­ra ve­ga­da a Bar­ce­lo­na i pre­sen­ta la sè­rie Los nom­bres, un po­líp­tic de dot­ze pe­ces en gra­fit so­bre pa­per que, evo­cant les an­ti­gues fo­to­gra­fi­es fa­mi­li­ars, re­fle­xi­o­na so­bre as­pec­tes tan ín­tims com la fra­gi­li­tat de la me­mò­ria, la iden­ti­tat, les con­ne­xi­ons in­ter-ge­ne­ra­ci­o­nals, la mort i l’oblit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.