ALICJA KWADE

DEL 8 DE JUNY FINS AL SE­TEM­BRE

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Blu­e­pro­ject­foun­da­ti­on.org

Amb un fu­tur ar­tís­tic molt es­pe­ran­ça­dor, la po­lo­ne­sa Alicja Kwade ex­po­sa­rà per pri­me­ra ve­ga­da a Es­pa­nya en una mos­tra in­di­vi­du­al, cre­ant una obra es­pe­cí­fi­ca per a Blueproject Foundation. L’en­ti­tat, que en­guany ce­le­bra el seu cin­què ani­ver­sa­ri, pro­gra­ma­rà poste­ri­or­ment una col·lec­ti­va amb obres de Bas­quiat, War­hol, Klein i Fon­ta­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.