És temps de men­jars con­tun­dents. Per ai­xò, anem a la re­cer­ca d’es­cu­de­lles i carn d’olla, gui­sats, cal­de­re­tes i so­pes per lle­par-s’hi els dits.

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - ÒS­CAR GÓ­MEZ

Amb els ter­mò­me­tres ra­sants, tor­nen les es­cu­de­lles, les so­pes, els co­ci­dos i els gui­sats. A l’im­pe­ri de la cu­lle­ra, els lle­gums i els talls menys no­bles es­de­ve­nen pa­ra­do­xal aris­to­crà­cia a tau­la. Un cap­gi­ra­ment de l’or­dre so­ci­al de les es­to­va­lles, so­vint (no sem­pre) ig­no­rat per la cui­na més al­ta, més fi­na i de ti­quet més pu­jat. I és una pe­na, per­què en aquests plats la su­cu­lèn­cia és abun­do­sa. Pot­ser pa­guen pe­nyo­ra per ha­ver ali­men­tat du­rant se­gles al po­pu­lat­xo, gens re­fi­nat.

L’es­cu­de­lla i carn d’olla que tan bé de­fi­ní Luján com a “men­ja me­so­crà­ti­ca i di­à­ria” és el pai­sat­ge al plat de Jo­sep Pla però amb la po­è­ti­ca des­tru­ï­da per la ne­ces­si­tat de so­bre­viu­re. Fins i tot San­ti­a­go Ru­siñol va pro­po­sar l’es­cu­de­llò­me­tre en un es­crit hu­mo­rís­tic l’any 1905. Una ai­xe­ta d’es­cu­de­lla a ca­sa, el fi­nal de la fam.

Al pri­mer terç del S. XX, va sor­gir la re­bel·lia con­tra la se­va olor (aques­ta col!) i el seu sa­bor mo­nò­ton. To­tes les mas­ses can­sen, fins i tot del mi­llor pro­duc­te. Una des­grà­cia re­pa­ra­da per l’as­so­ci­a­ció fes­ti­va amb el Na­dal.

Amb els ter­mò­me­tres ra­sants tor­nen els gui­sats: la fe­li­ci­tat es­cu­ra­da amb la cu­lle­ra d’uns plats tan fon­dos com go­la­fres que tot se­guit us ex­pli­quem.

ES­CU­DE­LLES I CARN D’OLLA

ES­CU­DE­LLA I CARN D’OLLA WINDSOR CÒR­SE­GA, 286 (EI­XAM­PLE). TEL.: 932 377 588. HORARI: DE DI­LLUNS A DI­JOUS, DE 13.15 A 15.45H I DE 20.30 A 23H; DI­VEN­DRES I DIS­SAB­TE, DE 13.15 A 15.45H I DE 20.30 A 23.30 HO­RES. PREU: 55 EU­ROS (ME­NÚ COM­PLET).

• Res­tau­rantwind­sor.com Me­nú com­plet d’es­cu­de­lla, amb grans sabors i en­torn ben re­fi­nat. Co­pa de ca­va, ape­ri­tiu (ga­let ge­gant far­cit i to­fo- nat), so­pe­ra pla­te­ja­da per als ga­lets i sa­fa­ta es­pec­ta­cu­lar de carn d’olla. La carn, en ele­gant ter­ri­na (de peus, cua i ore­lla la més ge­la­ti­no­sa; xai, po­llas­tre i ga­lli­na la més càr­nia) que ros­ten a la plan­xa abans de sor­tir a tau­la (dau­rat, crui­xent, bru­tal). Molt bo­na pi­lo­ta, la pa­ta­ta en­vol­ta­da en un far­ce­llet de col. Fi­nal de fes­ta amb postres tra­di­ci­o­nals es­ten­dards de la ca­sa, cre­ma ca­ta­la­na Windsor (es­cu­ma­da, amb ge­lat de lli­mo­na). Un

full-equip de la cu­lle­ra. ES­CU­DE­LLA I CARN D’OLLA LA TA­VER­NA DELS 11 TAVERN, 11 (GALVANY). TEL.: 699 891 648. HORARI: DE DI­MARTS A DI­VEN­DRES, DE 8 A 16H; DIS­SAB­TE, D’11 A 16H; DIU­MEN­GE, TAN­CAT. PREU: 16€.

• Fa­ce­bo­ok: La Ta­ver­na dels 11 Ca­da di­ven­dres, en Ru­bén i la Cris ser­vei­xen es­cu­de­lla a la se­va me­nu­da bar­ra de bar­ris alts. Els di­jous fan la coc­ció len­ta de la carn; els di­ven­dres ho cul­mi­nen amb una al­tra olla de ver­du­res i els tocs fi­nals. A l’es­cu­de­lla de ga­lets, toc de vi ran­ci i for­mat­ge rat­llat just abans de ser­vir-la. La carn, desos­sa­da; la pa­ta­ta i la ver­du­ra, con­ver­ti­des en una me­na de trin­xat. Aten­ció: a la bo­nís­si­ma pi­lo­ta hi po­sen carn de xai i porc i té una tex­tu­ra que re­cor­da for­ça una man­don­gui­lla tra­di­ci­o­nal. Pes­sic de pe­bre ver­mell, raig d’oli d’oli­va ver­ge. Tot és dis­fru­tar. ES­CU­DE­LLA BARREJADA CA L’ES­TE­VE CASETES DE CA N’OLIVERÓ. CAR­RE­TE­RA MAR­TO­RELL-TER­RAS­SA, KM 4,7. CASTELLBISBAL. TEL.: 937 755 690. HORARI: DE DI­MARTS A DIU­MEN­GE, DE 13 A 16H; DE

FO­TOS: FLAMINIA PELAZZI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.