La no­va sè­rie de Steven So­der­bergh, Mo­saic, es com­ple­men­ta amb una app mò­bil que per­met a l’es­pec­ta­dor pren­dre de­ci­si­ons so­bre la tra­ma.

EL DIRECTOR ES PRO­PO­SA TRO­BAR UNA NO­VA MA­NE­RA D’EX­PLI­CAR HIS­TÒ­RI­ES A MO­SAIC, UNA APLI­CA­CIÓ QUE PRO­POR­CI­O­NA UNA EX­PE­RI­ÈN­CIA NO LINEAL DE LA FIC­CIÓ SERIADA

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - TONI DE LA TOR­RE

Ca­da ve­ga­da es mi­ren menys sè­ri­es al te­le­vi­sor. Les fa­ci­li­tats que ofe­rei­xen els ser­veis de ví­deo en temps re­al per tras­lla­dar el vi­si­o­na­ment a al­tres apa­rells com ara tau­le­tes, te­lè­fons mò­bils o or­di­na­dors ha des­cen­tra­lit­zat la prin­ci­pal font de con­tin­guts te­le­vi­sius i els ha por­tat a un ter­ri­to­ri que per­met l’ús d’ei­nes prò­pi­es de l’en­torn di­gi­tal que no es­tan a l’abast de la te­le­vi­sió tra­di­ci­o­nal. Al ma­teix temps, ha emer­git un ti­pus d’es­pec­ta­dor ac­tiu, molt vin­cu­lat a la po­pu­la­ri­tat de les xar­xes so­ci­als, dis­po­sat a im­pli­car-se en les fic­ci­ons que mi­ra a un ni­vell més ele­vat.

No són pocs els cre­a­dors que han in­ten­tat pen­sar com aquest nou es­ce­na­ri po­dia de­ri­var en una ma­ne­ra d’en­ten­dre la fic­ció te­le­vi­si­va. Ja fa uns anys, el pi­o­ner Will Wright, cone­gut en­tre els afi­ci­o­nats als vi­de­o­jocs per ser el cre­a­dor del vi­de­o­joc The Sims, va treu­re una ei­na ano­me­na­da Story­maker que per­me­tia a una co­mu­ni­tat d’es­pec­ta­dors pro­po­sar ide­es de tra­mes per a la sè­rie

Bar Kar­ma, que es va es­tre­nar el 2011. L’equip de guio­nis­tes de la fic­ció tri­a­va en­tre les di­fe­rents ide­es i cons­tru­ïa una sè­rie en què la for­ça del cre­a­dor es di­lu­ïa en fa­vor de l’au­di­èn­cia. Bar Kar­ma va ser un ex­pe­ri­ment in­teres­sant, però va que­dar molt lluny d’afec­tar les re­gles del joc. Una ex­pe­ri­èn­cia in­di­vi­du­al Des d’ales­ho­res, el pano­ra­ma de la in­dús­tria te­le­vi­si­va no ha fet més que con­so­li­dar nous hà­bits de con­sum as­so­ci­ats a en­torns di­gi­tals. Té sen­tit, per tant, que es con­ti­nu­ïn por­tant a ter­me ex­pe­ri­ments en la ma­tei­xa di­rec­ció que apun­ta­va Will Wright. L’úl­tim a in­ten­tar-ho és Steven So­der­bergh, que ha pas­sat els dar­rers tres anys desen­vo­lu­pant una apli­ca­ció ano­me­na­da Mo­saic que pro­po­sa una ma­ne­ra no lineal de con­su­mir sè­ri­es. El ci­ne­as­ta, que a la te­le­vi­sió ha fet sè­ri­es com K Stre­et i The Knick, ha cre­at, en col·la­bo­ra­ció amb el guio­nis­ta Ed So­lo­mon, una xar­xa de tra­mes on és l’es­pec­ta­dor qui de­ci­deix com es desen­vo­lu­pa la his­tò­ria, amb què es cons­tru­eix una ex­pe­ri­èn­cia di­fe­rent per a ca­das­cun. Xar­xa de con­tin­guts

Mo­saic en­din­sa l’es­pec­ta­dor en una me­na de tria l’aven­tu

ra ex­tre­ma­da­ment com­plex on no només hem de pren­dre de­ci­si­ons re­la­ci­o­na­des amb la tra­ma, si­nó que tam­bé po­dem tri­ar el punt de vis­ta i ex­plo­rar in­for­ma­ció ad­di­ci­o­nal a tra­vés de di­ver­sos do­cu­ments (com l’àu­dio d’una tru­ca­da o un cor­reu elec­trò­nic). El re­sul­tat és una nar­ra­ció no lineal que, al do­nar en­ca­ra més con­trol a l’es­pec­ta­dor per so­bre de l’au­tor, por­ta el re­cep­tor més en­llà de les ide­es de Will Wright.

Amb tot, no es perd l’en­tre­ga epi­sò­di­ca (d’uns 30-37 mi­nuts ca­das­cun) ca­rac­te­rís­ti­ca de les sè­ri­es i no se surt d’un nom­bre de pos­si­bi­li­tats de­ci­di­des prè­vi­a­ment pels cre­a­dors. L’apli­ca­ció ha tri­gat tres anys a desen­vo­lu­par-se i la idea és que es pu­gui fer ser­vir per a al­tres fic­ci­ons en el fu­tur. De mo­ment, la his­tò­ria de

Mo­saic es­tà al ser­vei d’una tra­ma cri­mi­nal so­bre la des­a­pa­ri­ció d’un per­so­nat­ge in­ter­pre­tat per Sha­ron Sto­ne. L’apli­ca­ció ja fa set­ma­nes que es pot des­car­re­gar gra­tu­ï­ta­ment als Es­tats Units (per a iOs i An­droid) i avi­at es­ta­rà dis­po­ni­ble en al­tres pa­ï­sos. Per als que pre­fe­rei­xin una ex­pe­ri­èn­cia més con­ven­ci­o­nal, So­der­bergh tam­bé ha fet un mun­tat­ge lineal de Mo­saic que HBO es­tre­na­rà a ca­sa nos­tra di­marts de la set­ma­na que ve.

La sè­rie, de tra­ma cri­mi­nal, per­met als es­pec­ta­dors mo­di­fi­car-ne el guió.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.