Dos amics de to­ta la vi­da com­par­tei­xen ha­bi­ta­ció a Be­gin the Be­gui­ne, l’an­goi­xant obra de John Cas­sa­ve­tes que ar­ri­ba al Te­a­tre Lliu­re.

L’ÚL­TIM TEXT ES­CRIT PER JOHN CAS­SA­VE­TES ES TRANSFORMA EN UNA CLAUSTROFÒBICA PE­ÇA TE­A­TRAL DE LA MÀ DE JAN LAUWERS

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - RA­MON OLI­VER

Co­nei­xeu Hus­bands, aque­lla ex­tra­or­di­nà­ria pel·lí­cu­la de John Cas­sa­ve­tes que ell ma­teix va pro­ta­go­nit­zar al cos­tat de Ben Gaz­za­ra i Pe­ter Falk l’any 1970, i en què tots tres in­ter­pre­ta­ven un trio d’amics de to­ta la vi­da en­fron­tats a la mort sob­ta­da d’un quart in­te­grant del grup? Re­bu­da al seu dia amb la ra­di­cal di­vi­sió d’opi­ni­ons que acos­tu­ma a acom­pa­nyar sem­pre qual­se­vol pro­pos­ta que tin­gui la go­sa­dia de tren­car es­que­mes, Hus­bands és sens dub­te un dels cims d’aquest cre­a­dor ci­ne­ma­to­grà­fic del qual es po­dria dir que es va in­ven­tar el ci­ne­ma in­de­pen­dent nord-ame­ri­cà qu­an en­ca­ra nin­gú no par­la­va de ci­ne­ma in­de­pen­dent, cap a fi­nal de la dè­ca­da dels cin­quan­ta.

I el re­cord de Hus­bands (que tam­bé ha es­tat adap­ta­da al te­a­tre pel ge­ni d’Ivo van Ho­ve) s’es­co­la al­ho­ra en for­ma de fo­to­gra­fia al mun­tat­ge es­cè­nic que Jan Lauwers ha di­ri­git tot par­tint d’un text que Cas­sa­ve­tes va es­criu­re per­què el pro­ta­go­nit­zes­sin els ma­tei­xos Gaz­za­ra i Falk que ha­vi­en co­pro­ta­go­nit­zat amb ell la pel·lí­cu­la, i que sem­pre van ser dos grans amics seus. Un text que mai abans no ha­via es­tat fil­mat o re­pre­sen­tat, fins que Jan Lauwers –un dels cre­a­dors més in­no­va­dors i de més ta­lent de l’es­ce­na bel­ga con­tem­po­rà­nia, si vau veu­re

Isa­be­lla’s Ro­om, hi es­ta­reu d’acord– va de­ci­dir do­nar-li for­ma es­cè­ni­ca.

Co­le Por­ter rein­ter­pre­tat

Els bons co­nei­xe­dors dels grans es­tàn­dards de la mú­si­ca po­pu­lar nord-ame­ri­ca­na ja hau­reu re­co­ne­gut en el tí­tol de l’obra el d’aquell cè­le­bre te­ma com­post pel gran Por­ter. Però la par­ti­tu­ra de Co­le no ens por­ta aquest cop a un d’aquells ele­gants sa­lons en què Gin­ger i Fred ba­lla­ven les se­ves me­lo­di­es, si­nó a un for­ça es­pai més an­goi­xant: un apar­ta­ment que dis­po­sa­ria de bo­nes vis­tes del mar si no fos per­què els seus ocu­pants –dos amics de to­ta la vi­da– han de­ci­dit co­brir del tot les fi­nes­tres.

I tan­ta ne­ga­ció del món ex­te­ri­or no fa pre­veu­re res de bo. Gi­to i Mor­ris sem­blen fi­cats en un car­rer sen­se sor­ti­da en què, un cop més, l’eros i el tà­na­tos con­vi­uen i al­ho­ra llui­ten en­tre si. I a fal­ta de Falk i Caz­za­ra, Lauwers ha dei­xat aquests per­so­nat­ges en mans de Gonzalo Cu­nill i Ju­an Navarro, dos ac­tors ben acos­tu­mats a viu­re ex­pe­ri­èn­ci­es in­ter­pre­ta­ti­ves ex­tre­mes de la mà dels nos­tres cre­a­dors te­a­trals més ago­sa­rats.

Tor­nant als seus per­so­nat­ges: Gi­to (que només vol se­xe) i Mor­ris (que vol una mi­ca d’amor) han bus­cat la com­pa­nyia de du­es pros­ti­tu­tes dis­po­sa­des a com­par­tir amb ells aquest es­pai una mi­ca an­goi­xant: un es­pai si­tu­at al lí­mit en­tre la vi­da i la mort.

FO­TO: MAARTEN VANDEN ABEELE

La fes­ta de Cas­sa­ve­tes re­sul­ta més avi­at amar­ga.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.