Fi­lò­sofs i pen­sa­dors al CCCB

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS -

El ci­cle de con­fe­rèn­ci­es De­bat de Bar­ce­lo­na ce­le­bra una no­va edi­ció reu­nint els pen­sa­dors Van­da­na Shi­va, Ge­or­ge Mon­bi­ot, McKen­zie Wark, Don­na Ha­raway i Mar­ta Se­gar­ra per re­fle­xi­o­nar so­bre el món del fu­tur. Al llarg del ci­cle es trac­ta­ran as­pec­tes re­la­ci­o­nats amb el pa­per hu­mà en els efec­tes eco­lò­gics, eco­nò­mics, po­lí­tics i so­ci­als de­ri­vats de la cri­si cli­mà­ti­ca, amb la ne­ces­si­tat que la flo­ra i la fau­na pu­guin desen­vo­lu­par-se lliu­res d’in­ter­fe­rèn­ci­es hu­ma­nes o amb la ne­ces­si­tat de re­plan­te­jar les nos­tres re­la­ci­ons amb el pla­ne­ta ter­ra.

EL MÓN QUE NE­CES­SI­TEM. CCCB. MONTALEGRE, 5. 22/1, 5 I 19/2 I 5/3. A LES 18.30H. PREU: 3€ PER SES­SIÓ. • Cccb.org

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.