Sen­se no­tí­ci­es del rei

LU­CRE­CIA MAR­TEL SIG­NA UNA MA­GIS­TRAL AL·LEGORIA SO­BRE ELS ABSURDS DE L’EXIS­TÈN­CIA PRO­TA­GO­NIT­ZA­DA PER UN GRAN DA­NI­EL GI­MÉ­NEZ CAC­HO

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA - EN­RIC ROS

Des­prés d’una llar­ga ab­sèn­cia, la ci­ne­as­ta Lu­cre­cia Mar­tel tor­na a les sa­les de ci­ne­ma, i ho fa aban­do­nant les his­tò­ri­es prò­pi­es en es­ce­na­ris con­tem­po­ra­nis i adap­tant lliu­re­ment –de fet, molt lliu­re­ment– una no­vel·la d’An­to­nio di Be­ne­det­to am­bi­en­ta­da a la co­lò­nia es­pa­nyo­la d’Asun­ci­ón, al Pa­ra- guai, du­rant el se­gle XVII. El re­sul­tat és, com era d’es­pe­rar, una obra per­so­nal que es gau­deix com una ve­ri­ta­ble ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va i que ens por­ta a re­fle­xi­o­nar d’una ma­ne­ra gens òb­via so­bre te­mes di­ver­sos com el sen­tit de l’exis­tèn­cia, els desit­jos per­ma­nent­ment frus­trats, les im­po­si­ci­ons so­ci­als i el sen­tit de l’ho­nor, ai­xí com tam­bé so­bre el co­lo­ni­a­lis­me i el ra­cis­me.

De Go­dot a Kurtz

Da­ni­el Gi­mé­nez Cac­ho es llu­eix in­ter­pre­tant don Di­e­go de Za­ma, un ofi­ci­al es­pa­nyol que es­pe­ra una au­to­rit­za­ció re­ial per tras­lla­dar-se a una zo­na menys in­hòs­pi­ta. Com si fos un per­so­nat­ge d’una co­mè­dia de l’ab­surd de Sa­mu­el Beckett o Eu­gè­ne Io­nes­co, Di­e­go de Za­ma es­pe­ra i es­pe­ra, men­tre exe­cu­ta amb di­li­gèn­cia to­tes les tas­ques que li en­co­ma­nen. Qu­an s’ado­na per fi que ho ha per­dut tot, de­ci­deix fer una ex­pe­di­ció amb uns sol­dats a la re­cer­ca d’un ban­dit ano­me­nat Vi­cuña. L’ho­me que es­pe­ra in­fruc­tu­o­sa­ment Go­dot em­prèn sob­ta­da­ment un vi­at­ge dig­ne d’El

cor de les te­ne­bres.

Mar­tel fil­ma aques­ta sin­gu­lar odis­sea com una pe­ri­pè­cia mà­gi­ca i de­li­ci­o­sa­ment es­tra­fo­là­ria. La be­lla fo­to­gra­fia de Rui Po­ças i la ban­da so­no­ra, ple­na d’ana­cro­nis­mes i so­rolls d’ani­mals, con­tri­bu­ei­xen a cre­ar el to de fau­la que té to­ta la pel·lí­cu­la.

El sen­tit de la vi­da

Dar­re­re d’aques­ta crò­ni­ca de des­ven­tu­res vi­tals s’ama­ga una lú­ci­da re­fle­xió al vol­tant de la iden­ti­tat. Za­ma és un des­co­ne­gut per a ell ma­teix, que ha vis­cut d’acord amb un sis­te­ma de va­lors im­po­sat. La po­lí­ti­ca co­lo­ni­al que pren la ter­ra als na- tius té la se­va equi­va­lèn­cia en el vas­sa­llat­ge que la Co­ro­na im­po­sa al seu sub­or­di­nat. Mar­tel ho fil­ma amb un dis­tan­ci­a­ment irò­nic dig­ne de Ber­tolt Brecht que pot re­cor­dar al­tres au­tors tan per­so­nals com Al­bert Ser­ra. El film es­tà tra­ves­sat per un pe­cu­li­ar sen­tit de l’hu­mor i tam­bé per un to in­qui­e­tant i fan­tas­ma­gò­ric que en­tron­ca amb l’es­pe­rit li­bèr­rim del ci­ne­ma de les avant­guar­des.

Za­ma és un film mis­te­ri­o­sa­ment cap­ti­va­dor. Tan mis­te­ri­ós i tan cap­ti­va­dor com ho és el ve­ri­ta­ble sen­tit de l’exis­tèn­cia hu­ma­na.

ZA­MA

DIR.: LU­CRE­CIA MAR­TEL. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: DA­NI­EL GI­MÉ­NEZ CAC­HO, MAT­HEUS NACH­TER­GA­E­LE, JU­AN MI­NU­JÍN, LO­LA DU­EÑAS, RAFAEL SPREGELBURD, DA­NI­EL VERONESE, VANDO VILLAMIL. PA­ÍS: AR­GEN­TI­NA. ANY: 2017. DUR.: 115 MI­NUTS.

L’ofi­ci­al es­pa­nyol Don Di­e­go de Za­ma es­pe­ra una au­to­rit­za­ció re­ial.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.