EL MAR NOS MI­RA DE LE­JOS

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA -

DIR.: MA­NU­EL MUÑOZ RI­VAS. GÈ­NE­RE: DO­CU­MEN­TAL. PA­ÍS: ES­PA­NYA. ANY: 2017. DUR.: 93 MI­NUTS. Ma­nu­el Muñoz Ri­vas es mou amb co­mo­di­tat en la fron­te­ra en­tre el ci­ne­ma ex­pe­ri­men­tal i el do­cu­ment en aques­ta apro­xi­ma­ció gai­re­bé abs­trac­ta a un pai­sat­ge, el del po­ble de Ma­ta­las­cañas (Hu­el­va), al Parc Na­tu­ral de Doña­na, i els seus ha­bi­tants. El director se­vi­llà ens en­din­sa en un in­dret que sem­bla si­tu­ar-se més en­llà de qual­se­vol tem­po­ra­li­tat, amb un po­de­rós llen­guat­ge vi­su­al mar­cat per la tex­tu­ra dels ros­tres i els pai­sat­ges. El re­sul­tat és un bell fresc po­è­tic que es gau­deix com una pu­ra ex­pe­ri­èn­cia sen­so­ri­al, grà­ci­es a l’es­mer­ça­da con­fec­ció de la imat­ge a càr­rec del director de fo­to­gra­fia Mau­ro Her­ce, au­tor d’un al­tre in­teres­sant do­cu­ment fil­mat en un vai­xell de càr­re­ga, De­ad Slow Ahe­ad (2015).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.