EL JO­VEN KARL MARX

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA -

DIR.: RA­OUL PECK. GÈ­NE­RE: DRA­MA BIOGRÀFIC. INT.: AU­GUST DI­EHL, STE­FAN KO­NARSKE, VICKY KRI­EPS, OLIVIER GOURMET, HANNAH STEELE, ERIC GODON, ROLF KANIES. PA­ÍS: FRAN­ÇA. ANY: 2017. DUR.: 112 MI­NUTS. Ara que el ca­pi­ta­lis­me es­tà mos­trant les se­ves es­clet­xes eco­nò­mi­ques i mo­rals, és un bon mo­ment per re­tro­ce­dir a l’èpo­ca en què dos ho­mes, Karl Marx i Fri­e­drich En­gels, es van tro­bar per do­nar llum a una fi­lo­so­fia po­lí­ti­ca i eco­nò­mi­ca que va trans­for­mar la con­cep­ció del nos­tre món. El director Ra­oul Peck –que ja ha­via mos­trat la se­va vo­lun­tat de pro­vo­car la re­fle­xió so­ci­al en films com el do­cu­men­tal I Am Not Your Ne­gro (2016)– sig­na aquest re­lat d’apre­nen­tat­ge de fac­tu­ra clàs­si­ca so­bre la for­ja d’un pen­sa­ment i una amis­tat, que des­ta­ca per la re­cre­a­ció de l’èpo­ca i un guió amb di­à­legs es­crits amb cu­ra, en què ha in­ter­vin­gut el tam­bé ci­ne­as­ta Pas­cal Bo­nit­zer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.