La llui­ta con­tra la si­da

UNA CRÒ­NI­CA APAS­SI­O­NANT DE LA TAS­CA DE L’OR­GA­NIT­ZA­CIÓ ACT UP QUE, AL FI­NAL DELS VUI­TAN­TA, VA RE­CLA­MAR DRETS PER ALS MALALTS

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA - E. ROS

Al guió de La clas­se (2008), de Lau­rent Can­tet, el guio­nis­ta i director d’ori­gen mar­ro­quí Ro­bin Cam­pi­llo ja va treu­re a la llum la se­va capa­ci­tat per com­bi­nar la vo­lun­tat di­dàc­ti­ca amb el ci­ne­ma d’agi­ta­ció. Tam­bé el seu tre­ball com a director ha mos­trat evi­dents pre­o­cu­pa­ci­ons so­ci­als que ha ca­na­lit­zat de ma­ne­res ben di­fe­rents, que van des del re­lat al·le­gò­ric de ter­ror, a La re

sur­rec­ció dels morts (2004), a la pu­ra do­cu­fic­ció, a la rei­vin­di­ca­ble Nois de l’Est (2013).

El seu ter­cer lliu­ra­ment com a director és una exu­be­rant i vi­ta­lis­ta crò­ni­ca so­bre els ini­cis de l’or­ga­nit­za­ció Act Up, un grup d’ac­ció di­rec­ta fun­dat a la se­go­na mei­tat dels anys vui­tan­ta per cons­ci­en­ci­ar l’opi­nió pú­bli­ca so­bre la gra­ve­tat de la pan­dè­mia de la si­da, do­nar in­for­ma­ció so­bre un te­ma en aquell mo­ment gens cone­gut i pro­mou­re la in­ves­ti­ga­ció ci­en­tí­fi­ca i les lleis per ga­ran­tir l’as­sis­tèn­cia dels malalts.

Re­trat de grup

Am­bi­en­ta­da a co­men­ça­ment dels anys no­ran­ta a Pa­rís, la cin­ta des­criu la vi­da quo­ti­di­a­na d’un grup d’ac­ti­vis­tes a un rit­me desbordant, en sin­to­nia amb les 120 ba­te­ga­des de cor per mi­nut del tí­tol ori­gi­nal. Cam­pi­llo acon­se­gueix for­jar un bell re­trat de grup d’uns jo­ves que vo­len pro­vo­car el de­bat so­ci­al, i al­ho­ra

des­cri­mi­na­lit­zar la co­mu­ni­tat ho­mo­se­xu­al en un temps en què es per­cep la si­da com una me­na de càs­tig di­ví.

Els ac­ti­vis­tes es­tan dis­po­sats a em­prar mè­to­des poc or­to­do­xos per fer ar­ri­bar el seu mis­sat­ge, com mos­tra una de les im­pac­tants es­ce­nes ini­ci­als del film. La trans­gres­sió és una ma­ne­ra de cri­dar l’aten­ció i tam­bé una ma­ne­ra d’en­ten­dre la vi­da en uns jo­ves que sen­ten la mort ben a prop.

Rau­xa i sen­si­bi­li­tat

La fo­to­gra­fia ve­ri­té, el mun­tat­ge di­nà­mic i la bo­na tas­ca dels ac­tors con­tri­bu­ei­xen a do­tar de ver­sem­blan­ça tot el re­lat. A més, el film acon­se­gueix cap­tar l’es­pe­rit d’una èpo­ca mar­ca­da si­mul­tà­ni­a­ment per l’he­do­nis­me i la des­es­pe­ra­ció.

Cam­pi­llo fil­ma amb rau­xa i sen­si­bi­li­tat aques­ta crò­ni­ca que com­bi­na la po­lí­ti­ca, la me­mò­ria his­tò­ri­ca i la in­ti­mi­tat. Con­tra el dra­ma­tis­me con­ven­ci­o­nal pro­pi dels re­lats de malalts ter­mi­nals de Hollywo­od, pro­po­sa una apro­xi­ma­ció ago­sa­ra­da a la llui­ta con­tra la si­da que des­til·la vi­ta­li­tat i pas­sió.

AM­BI­EN­TA­DA A CO­MEN­ÇA­MENT DELS ANYS NO­RAN­TA A PA­RÍS, LA PEL·LÍ­CU­LA DES­CRIU LA VI­DA QUO­TI­DI­A­NA D’UN GRUP D’AC­TI­VIS­TES A UN RIT­ME DESBORDANT

120 PUL­SA­CI­O­NES POR MI­NU­TO

DIR.: RO­BIN CAM­PI­LLO. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: NA­HU­EL PÉ­REZ BIS­CAYART, ADÈ­LE HA­E­NEL, YVES HECK, AR­NAUD VA­LOIS, EM­MA­NU­EL MÉNARD. PA­ÍS: FRAN­ÇA. ANY: 2017. DUR.: 143 MI­NUTS.

Els jo­ves pro­ta­go­nis­tes ja no te­nen por de res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.