MA­ZIN­GER Z IN­FI­NITY

La Vanguardia - Què Fem - - CI­NE­MA -

DIR.: JUN­JI SHI­MI­ZU. GÈ­NE­RE: ANI­MA­CIÓ. PA­ÍS: JA­PÓ. ANY: 2017. DUR.: 95 MI­NUTS. Per a to­ta una ge­ne­ra­ció, la dels que eren nens als anys se­tan­ta, Ma­zin­ger Z va ser la por­ta d’en­tra­da al món de l’ani­me. Des de la se­va es­tre­na, aques­ta cre­a­ció del di­bui­xant i guio­nis­ta Go¯ Na­gai s’ha con­ver­tit en un au­tèn­tic clàs­sic de l’ani­ma­ció ja­po­ne­sa que ha cone­gut di­ver­ses re­vi­si­ons al llarg dels anys en sè­ri­es i pel·lí­cu­les (ofi­ci­als i apò­cri­fes), a més de vi­de­o­jocs i jo­gui­nes. Ara, l’es­pe­ci­a­lis­ta Jun­ji Shi­mi­zu, amb llar­ga ex­pe­ri­èn­cia en sa­gues com One Pi­e­ce i Pretty Cu­re Max

He­art, pro­po­sa una es­pec­ta­cu­lar po­sa­da al dia, pen­sa­da per atreu­re els nos­tàl­gics i el nou pú­blic més jo­ve. El film des­ta­ca pel vir­tu­o­sis­me de les imat­ges i tam­bé per un guió ben tra­vat ple de res­so­nàn­ci­es apo­ca­líp­ti­ques.

L’icò­nic Ma­zin­ger Z vi­si­ta la pan­ta­lla gran.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.