REBOTA, REBOTA Y EN TU CA­RA EX­PLO­TA

La Vanguardia - Què Fem - - TEATRE -

A veu­re: qui­nes són les pa­rau­les que et fa més por pro­nun­ci­ar en veu al­ta (o que fins i tot et fa can­gue­li dir-te men­tal­ment a tu ma­teix o a tu ma­tei­xa)? Doncs ja veu­ràs com la per­for­mer Ag­nés Ma­teus et treu de cop tan­tes ma­ni­es i am­plia el teu vo­ca­bu­la­ri sen­se ta­bús im­pro­nun­ci­a­bles pel mig. Per po­sar un exem­ple dels que po­sa ella ma­tei­xa i dei­xar-se d’eu­fe­mis­mes ocul­ta­dors: qu­an s’as­sas­si­na una do­na, no s’hi val dir que ha per­dut la vi­da: la vi­da no es perd mai, si hi ha al­gú que te la ro­ba. Tal com ho veu l’Ag­nès, si cal dir-li al pa pa i al vi vi, cal dir-li al­ho­ra mer­da a la mer­da, o me­tàs­ta­si a la me­tàs­ta­si, o so­bre­pès al so­bre­pès. I tam­bé és ella la que as­se­gu­ra que la vi­da ens hau­ria d’ex­plo­tar a la ca­ra més so­vint del que ho fa. L’Ag­nés –que ha tre­ba­llat al cos­tat de noms em­ble­mà­tics de l’ex­pe­ri­men­ta­ció es­cè­ni­ca més ar­rau­xa­da, com ara Ro­dri­go Gar­cía, Si­mo­na Le­vi, Ro­ger Ber­nat i el ma­teix Ju­an Navarro de qui us par­lo en un al­tre lloc d’aques­ta ma­tei­xa sec­ció, per­què és un dels pro­ta­go­nis­tes de Be­gin de Be­gui­ne– ens veu a tots ple­gats mas­sa pas­sius. I al­ho­ra mas­sa ac­tius pel que fa a allò que no me­reix de­di­car-hi tan­ta ac­ti­vi­tat, mas­sa dis­po­sats a mo­bi­lit­zar-nos pel que no to­ca. I a en­trar en ober­ta con­tra­dic­ció amb nos­al­tres ma­tei­xos, anant –per po­sar un exem­ple– a ma­ni­fes­ta­ci­ons an­ti­tu­ris­me men­tre que, si se’ns pre­sen­ta l’oca­sió, ve­nem a preu pro­hi­bi­tiu els nos­tres apar­ta­ments. O as­se­nya­lant amb el dit la vi­o­lèn­cia i el des­po­tis­me aliè, men­tre tan­quem els ulls da­vant de la vi­o­lèn­cia o el des­po­tis­me de què do­nem mos­tra nos­al­tres ma­tei­xos. Ai­xò, fins que la co­sa es­cla­ta. CRE­A­CIÓ I DIR.: AG­NÉS MA­TEUS I QUIM TARRIDA. INT.: AG­NÉS MA­TEUS. LLOC: AN­TIC TE­A­TRE. VERDAGUER I CALLÍS, 12. ME­TRO: URQUINAONA (L1, L4). TEL.: 933 152 354. DA­TA: FINS AL 4/2. HORARI: DJ., DV. I DS., 21H; DG., 20H. PREU: 12€. • An­tic­te­a­tre.com

FO­TO: QUIM TARRIDA

A Ag­nés Ma­teus, els ous li es­cla­ten a la ca­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.