THE PRO­FES­SI­O­NALS

La Vanguardia - Què Fem - - TEATRE -

Et tro­bes da­vant el di­le­ma de tri­ar la pro­fes­sió que mar­ca­rà el teu fu­tur? Doncs aquest es­pec­ta­cle pot­ser no acla­ri­rà els teus dub­tes. Però de ben se­gur que et fa­rà riu­re amb el seu hu­mor ges­tu­al, dis­po­sat a fer un re­pàs rà­pid i evi­dent­ment no ex­haus­tiu a la gran quan­ti­tat de fei­nes que se’t pre­sen­ten a l’ho­ra d’es­co­llir. Tot i que, es­cu­llis el que es­cu­llis, al fi­nal sem­pre apa­reix la pres­sió que exer­ceix en nos­al­tres la por al fra­càs i el fet que so­vint la con­di­ció de tre­ba­lla­dor s’aca­bi im­po­sant a la con­di­ció de per­so­na. Tam­bé aquests te­mes tan se­ri­o­sos te­nen ca­bu­da en el di­ver­ti­ment. DIR.: JAVI BAÑASCO. INT.: GE­RARD FLORES, LAU­RA PÉ­REZ, SER­GI PRÍN­CEP. LLOC: SA­LA MUNTANER. MUNTANER, 4. ME­TRO: UNI­VER­SI­TAT (L1, L2). TEL.: 934 515 752. DA­TA: FINS AL 3/3. HORARI: DE DJ. A DS., 22.30H; DG., 20.30H. PREU: 11-22€. 25% DE DTE. • Sa­la­mun­ta­ner.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.