+ con­certs

La Vanguardia - Què Fem - - MÚSICA -

Di­ven­dres, 19

MU­JE­RES In­die-rock Re­fe­rents del rock de ga­rat­ge a ca­sa nos­tra, Mu­je­res pu­bli­ca­ven a fi­nal del 2017 Un sen­ti­mi­en­to im­por­tan­te, molt pro­ba­ble­ment el seu mi­llor disc. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. HO­RA: 21H. PREU: 10€ ANTICIPADA, 14€ A TAQUILLA. • No­tiku­mi.com NÚ­RIA GRA­HAM In­die- pop La cantautora vi­ga­ta­na tor­na a cor­pren­dre’ns amb el seu se­gon llarg, sublim tre­ball d’in­die pop, Do­es

it Ring a Bell? (2017). L’AU­DI­TO­RI. LEPANT, 150. HO­RA: 21H. PREU: 15€.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com SCOTT HAMILTON & TONI SOLÀ Jazz Do­ble ci­ta, avui i demà, amb Hamilton. Dos con­certs en què es­ta­rà acom­pa­nyat del quin­tet ca­pi­ta­ne­jat per Toni Solà, un dels nos­tres bu­fa­dors més bri­llants. JAMBOREE. PLA­ÇA RE­IAL, 17. HO­RA: 20 I 22H. PREU: 22€ ANTICIPADA, 24€ TAQUILLA. 2X1.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Dis­sab­te, 20

OR­QUES­TRA SIM­FÒ­NI­CA DEL VALLÉS Clàs­si­ca La for­ma­ció va­llen­ca ofe­ri­rà un re­ci­tal amb les sui­tes Pe­er Gynt del pi­a­nis­ta i com­po­si­tor no­ru­ec Ed­vard Gri­eg com a pe­ça cen­tral del re­per­to­ri de la vet­lla­da. PA­LAU DE LA MÚ­SI­CA, 4-6. HO­RA: 18.30H. PREU: EN­TRE 18 I 68€. 20% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com VANESA MAR­TÍN Pop És una de les fi­gu­res més po­pu­lars de l’es­ce­na mu­si­cal es­ta­tal. Mar­tín tor­na com un dels prin­ci­pals re­clams del Fes­ti­val Mil·len­ni. PA­LAU SANT JOR­DI. PAS­SEIG OLÍM­PIC, 5-7. HO­RA: 21H. PREU: 25-40€. 15% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Di­jous, 25

GORAN BREGOVIC World mu­sic El mú­sic bos­nià pre­sen­ta el seu úl­tim llarg, Th­ree Let­ters from Sara

je­vo (2017), con­flu­èn­cia a tra­vés de la mú­si­ca de les cul­tu­res cris­ti­a­na, ju­e­va i mu­sul­ma­na. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. HO­RA: 21H. PREU: 33€ ANTICIPADA, 38€ A TAQUILLA.

• Sa­la-apo­lo.com PAS­TO­RA SO­LER Can­çó me­lò­di­ca Des­prés de dos anys de re­tir ar­tís­tic, So­ler re­prèn la se­va car­re­ra amb una gi­ra pels re­cin­tes em­ble­mà­tics de la pe­nín­su­la. GRAN TE­A­TRE DEL LI­CEU. LA RAM­BLA, 51-59. HO­RA: 21H. PREU: 18-66€. 15% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.