Re­co­ma­nem

La Vanguardia - Què Fem - - MÚSICA -

PO­DERS AL LI­CEU

Un any més, el Sui­te Fes­ti­val ens apro­pa les fi­gu­res més re­lle­vants de l’es­ce­na mu­si­cal lo­cal i internacional en un es­pai tan es­pe­ci­al com el Gran Te­a­tre del Li­ceu. En­tre els noms més des­ta­cats, hi ha pro­pos­tes com les de Gre­gory Por­ter, una de les veus es­sen­ci­als del jazz; Tony Had­ley, de Span­dau Ba­llet, i No­rah Jo­nes, Lo­ve of Les­bi­an i Els Amics de les Arts, res­pon­sa­bles d’inau­gu­rar el fes­ti­val el prò­xim di­marts. Jo­an En­ric Bar­ce­ló, Dani Ale­gre, Edu­ard Cos­ta i Ferran Pi­qué re­viu­ran els te­mes del seu dar­rer disc,

(2017), ai­xí com les pe­ces pre­tè­ri­tes més acla­ma­des del seu re­per­to­ri. ELS AMICS DE LES ARTS. GRAN TE­A­TRE DEL LI­CEU. LA RAM­BLA, 51-59. 23/1, A LES 21H. PREU: 15-40€. 10% DE DTE.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.