Qui men­ja so­pes…

La Vanguardia - Què Fem - - RESTAURANTS - TONI MASSANÉS Director Fun­da­ció Alí­cia

La cui­na de tem­po­ra­da no tan sols té a veu­re amb el que ens do­na la ter­ra, tam­bé amb el que ens de­ma­na el cos. A mi el cos so­vint em de­ma­na so­pes, que hi­dra­ten i re­con­for­ten. Els brous amb els quals es­tan fe­tes són in­fu­si­ons cu­ra­ti­ves que ens trans­fe­rei­xen les mi­llors pro­pi­e­tats i gus­tos del que hi bu­llim. Ara di­uen que tor­nen a ser ten­dèn­cia, i jo que me n’ale­gro. De fet, el que fo­ren du­rant molts anys és pre­sents ca­da dia a les tau­les ( mains­tre­am, si vo­leu). Però des de fa temps sem­bla com si ha­gues­sin cai­gut en des­grà­cia. Els res­tau­rants, que dei­xant de ser­vir brous tra­ei­xen l’ori­gen del seu nom, pot­ser ho fan per­què, es­sent les so­pes lí­qui­des, di­fi­cul­ten pre­sen­ta­ci­ons adi­ents a un marc cul­tu­ral ca­da cop més vi­su­al i menys subs­tan­ci­al, un món d’apa­ren­ces i imat­ges d’Ins­ta­gram. Un món lí­quid que con­su­meix for­mes, no fons.

A les ca­ses, avui te­nim tan­tes pos­si­bi­li­tats de tri­ar com pres­sa, i un bon cal­do no de­ma­na aten­ció, però sí temps. Tam­bé és cert que la in­dús­tria ali­men­tà­ria en pre­pa­ra de ben dig­nes, i aca­bar-los amb al­gun toc per­so­nal no cos­ta gens. Va, com que aques­ta és la set­ma­na dels bar­buts, aga­fem una ce­ba per bar­ba, ta­llem-la a ju­li­a­na i so­fre­gim-la amb oli fins que si­gui ros­sa, afe­gim-hi una cu­lle­ra­da de fa­ri­na, re­me­nem-ho i abo­quem-hi o no un raig de vi blanc i, des­prés, for­ça brou. Dei­xem-ho bu­llir. Comp­tem un pa­rell de lles­ques de pa sec o tor­rat per ca­da co­men­sal, co­brim-les amb for­mat­ge rat­llat gus­tós. Gra­ti­nem-les un mo­ment. Po­sem les tor­ra­des dins la so­pe­ra o en es­cu­de­lles (ai­xò que ara en di­em bols). Afe­gim-hi la so­pa de ce­ba ben ca­len­ta. Qui ho diu que el fred no es pot gau­dir?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.