Es­quí amb au­to­ca­ra­va­na, un bi­no­mi in­subs­ti­tu­ï­ble

EL PLA­ER DE SER EL PRI­MER A LES PIS­TES, GAU­DIR DE LES VIS­TES DES DEL LLIT I ES­TAL­VI­AR QU­AN ES VI­AT­JA AMB NENS PE­TITS SÓN NOMÉS AL­GUNS BE­NE­FI­CIS DE VI­AT­JAR AMB LA CA­SA A SO­BRE

La Vanguardia - Què Fem - - NEU - ELISABETH ESPORRÍN

L’es­ca­pa­da a la neu és sens dub­te un dels mi­llors pla­ers que ator­ga l’hi­vern. Els amants dels esports blancs ho sa­ben amb es­creix. El fet de ser el pri­mer a dei­xar la tra­ça so­bre l’apre­ci­at man­nà o fer la dar­re­ra bai­xa­da al cap­ves­pre no té preu. Per ai­xò i per molt més, te­nir l’allot­ja­ment a peu de pis­tes s’ha con­ver­tit en tot un lu­xe per a molts.

Tot i ai­xò, no sem­pre és fà­cil acon­se­guir l’al­ber­gat­ge desit­jat. La man­ca de pla­ces al cos­tat dels re­mun­ta­dors i els preus pro­hi­bi­tius són, tot so­vint, pe­at­ges di­fí­cils de cos­te­jar. És per ai­xò que la mo­da de l’au­to­ca­ra­va­na ha aga­fat em­bran­zi­da du­rant la tem­po­ra­da d’es­quí. Un mo­dus vi­ven­di Ca­da cop són més els que de­ci­dei­xen apar­car l’au­to­ca­ra­va­na o la fur­go­ne­ta cam­per al cos­tat de les pis­tes d’es­quí. Es trac­ta d’una pràc­ti­ca que ha anat aga­fant no­to­ri­e­tat a les es­ta­ci­ons. Una ex­pe­ri­èn­cia que s’ha fet un lloc a la ma­jo­ria de pàr­quings dels cen­tres hi­ver­nals.

I no tan sols per gau­dir del pa­rat­ge o ser el pri­mer a sor­tir a es­quiar. La re­a­li­tat és que vi­at­jar amb la ca­sa aju­da a re­duir la despesa. Un es­tal­vi con­si­de­ra­ble so­bre­tot qu­an l’es­ca­pa­da es fa amb nens. Al preu dels for­fets i les clas­ses d’es­quí, cal afe­gir-hi l’ho­tel del cap de set­ma­na. I tot ai­xò, mul­ti­pli­car-ho pel nom­bre de mem­bres de la fa­mí­lia.

Les es­ta­ci­ons ho sa­ben, i és per ai­xò que unes quan­tes ja han adap­tat di­ver­ses zo­nes als pàr­quings que fa­ci­li­tin l’es­ta­da als afi­ci­o­nats. Són àre­es des­ti­na­des a aquest ti­pus de ve­hi­cles, mol­tes de les quals dis­po­sen de con­ne­xió a sub­mi­nis­tra­ment d’ai­gua i llum i te­nen un sec­tor de bui­dat­ge d’ai­gües re­si­du­als. Fins i tot te­nen bar­re­ra d’en­tra­da i sor­ti­da, com si es trac­tés d’un càm­ping. As­sa­bo­rir la lli­ber­tat Molts càm­pings de mun­ta­nya ofe­rei­xen l’opor­tu­ni­tat de fer la tem­po­ra­da d’hi­vern. Una cò­mo­da op­ció per als qui els agra­da la neu sen­se com­pli­ca­ci­ons. Per­què aquest ti­pus de ca­ses iti­ne­rants es be­llu­guen a utò­no­ma­ment, i el més en­ve­ja­ble que te­nen és la fa­ci­li­tat de can­vi­ar ca­da cap de set­ma­na d’es­ta­ció d’es­quí.

Ai­xí doncs, l’au­to­ca­ra­va­na per­met va­ri­ar in si­tu de zo­na es­quia­ble en fun­ció del temps que fa­ci en ca­da mo­ment. Tot ai­xò, amb la co­mo­di­tat de no ha­ver de fer les male­tes a cor­re­cui­ta per mar­xar cap a una al­tra es­ta­ció. Ai­xí, si la jor­na­da ha co­men­çat amb boi­ra, vent o ne­va­da in­ten­sa i, en con­se­qüèn­cia, s’han tan­cat les pis­tes, és tan fà­cil com aga­far la ca­sa iti­ne­rant i can­vi­ar d’es­ta­ció per apro­fi­tar la res­ta de jor­na­da blan­ca. Ma­tins amb vis­tes L’equi­pa­ment i les co­mo­di­tats de les au­to­ca­ra­va­nes és un al­tre dels va­lors afe­gits. Al ma­tí, per exem­ple, es transforma en un ho­tel amb les mi­llors vis­tes cap a la mun­ta­nya. A més, es po­dran evi­tar les cu­es d’ac­cés a les ho­res pun­ta tant al ma­tí com a la tar­da. La co­mo­di­tat, però, no aca­ba aquí. El fet de po­der bai­xar amb es­quís fins ben en­tra­da la tar­da no té preu.

Pro­po­sem des­co­brir les es­ta­ci­ons d’es­quí des d’una al­tra pers­pec­ti­va: amb el pro­pi ve­hi­cle.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.