CI­NE­MA

AQUEST ESPLÈNDID FILM D’INICIACIÓ SIGNAT PEL DIRECTOR LUCA GUADAGNINO ENS MOS­TRA AMB DELICADESA COM UN JOVE DESCOBREIX LA SE­VA SEXUALITAT DU­RANT LES VA­CAN­CES

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - ENRIC ROS

Call Me by Your Na­me ens tras­lla­da als di­es d’es­tiu d’una pe­ti­ta po­bla­ció del nord d’Ità­lia a prin­ci­pi dels anys vui­tan­ta.

Els es­tius de la jo­ven­tut són aquells mo­ments en què el temps sem­bla atu­rar-se gai­re­bé del tot. El dol­ce far

ni­en­te i les àn­si­es de des­co­bri­ment prò­pi­es de l’edat se suc­ce­ei­xen, lluny de les obli­ga­ci­ons i les ru­ti­nes ha­bi­tu­als. Call Me by Your Na­me acon­se­gueix des­criu­re a la per­fec­ció aques­ta dol­ça sen­sa­ció d’eter­ni­tat que fi­nal­ment es re­ve­la sem­pre fu­gaç.

El dar­rer film del director ita­lià Luca Gu­dag­ni­no ens tras­lla­da a una pe­ti­ta po­bla­ció del nord d’Ità­lia a prin­ci­pi dels anys vui­tan­ta. Allí, un pro­fes­sor es­pe­ci­a­lit­zat en l’an­ti­gui­tat clàs­si­ca in­ter­pre­tat per Mic­ha­el Stuhl­barg pas­sa l’es­tiu amb la se­va do­na ( Ami­ra Ca­sar) i el seu fill de dis­set anys, l’Elio (un mag­ní­fic Thi­mo­tée Cha­la­met). La fa­mí­lia rep la vi­si­ta de l’Oli­ver, un es­tu­di­ant avan­tat­jat dels Es­tats Units, a qui do­na vi­da un Ar­mie Ham­mer que per fi ha tro­bat un pa­per a la mi­da d’un talent que va més en­llà del seu fí­sic d’es­tà­tua gre­ga.

Dol­ce far ni­en­te

L’Elio es de­di­ca a na­dar, pas­se­jar pel po­ble en bi­ci­cle­ta i ju­gar al vo­lei­bol; tam­bé a trans­criu­re par­ti­tu­res de Schön­berg i as­sa­jar, al pi­a­no o la gui­tar­ra, va­ri­a­ci­ons de pe­ces de Bach. A més, man­té una re­la­ció amb una no­ia del po­ble, amb la qual cer­ca re­a­fir­mar la se­va sexualitat. L’ar­ri­ba­da de l’Oli­ver ge­ne­ra en ell una cu­ri­o­si­tat que ben avi­at do­na pas a una hos­ti­li­tat ve­la­da, quan descobreix que el jove es­tu­di­ant de post­grau sem­bla no te­nir gai­re in­terès a fer co­ses amb ell.

L’Oli­ver s’apun­ta ben avi­at a la di­nà­mi­ca va­ca­ci­o­nal. Tam­bé ell man­té una re­la­ció sen­ti­men­tal amb una no­ia (im­pa­ga­ble l’es­ce­na de se­duc­ció en un ball de po­ble amb am­bi­en­ta­ció dels anys vui­tan­ta), però dar­re­re el seu ros­tre llu­mi­nós s’ama­ga un mis­te­ri que cap­ti­va l’Elio.

Guadagnino re­pre­sen­ta una fa­mí­lia cul­ta i po­li­glo­ta d’ori­gen ju­eu, cos­mo­po­li­ta i al­ho­ra con­nec­ta­da amb les ar­rels, re­pre­sen­ta­des en una po­bla­ció con­ce­bu­da com el bres­sol d’un ide­al clàs­sic (com con­fir­ma el des­co­bri­ment d’un braç d’una an­ti­ga es­tà­tua, que ser­veix per fir­mar la pau en­tre els dos per­so­nat­ges prin­ci­pals). Per ai­xò, el des­co­bri­ment de l’ho­mo­se­xu­a­li­tat de l’Elio en com­pa­nyia del més ex­pe­ri­men­tat Oli­ver té lloc sen­se trau­mes ni es­tri­dèn­ci­es.

El lle­gat de l’an­ti­gui­tat

El director de Jo soc l’amor (2009) acon­se­gueix do­tar aquest re­lat d’iniciació de l’efeb d’una be­lla tex­tu­ra sen­so­ri­al, que re­cor­da la se­re­ni­tat dels films es­ta­ci­o­nals d’Erich Roh­mer o la sen­su- ali­tat de tí­tols de Ber­nar­do Ber­to­luc­ci com Be­lle­sa ro

ba­da (1996). La pri­me­ra part del film, ex­tra­or­di­nà­ria, man­té l’in­terès de l’es­pec­ta­dor nar­rant fets apa­rent­ment in­sig­ni­fi­cants que, fi­nal­ment, re­sul­ten d’allò més re­ve­la­dors.

Quan l’atrac­ció erò­ti­ca i els sen­ti­ments es­cla­ten, Guadagnino evi­ta les exal­ta­ci­ons ro­màn­ti­ques en fa­vor de la des­crip­ció in­ti­mis­ta. L’ob­ser­va­ció de la quo­ti­di­a­ni­tat és, per a ell, més im­por­tant que cons­truir un film de te­si. La sexualitat lliu­re, el desig de co­nei­xe­ment i la con­ne­xió vi­tal amb la se­re­ni­tat que im­preg­na l’am­bi­ent del po­blet evo­quen una idea de ci­vi­lit­za­ció, ja gai­re­bé des­a­pa­re­gu­da, que el pa­re ha es­tu­di­at to­ta la se­va vi­da i que acon­se­gueix re­su­mir de ma­ne­ra exem­plar en la con­ver­sa amb el fill de la part fi­nal.

L’Elio (Ti­mot­hée Cha­la­met) veu el seu es­tiu tras­bal­sat per l’ar­ri­ba­da de l’Oli­ver (Ar­mie Ham­mer).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.