MÚ­SI­CA

JOR­GE DREX­LER I DE­A­CON BLUE OBREN UNA NO­VA EDI­CIÓ DEL FES­TI­VAL GUI­TAR BCN

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - ORIOL RODRÍGUEZ

Ar­ri­ba una no­va edi­ció del Gui­tar BCN amb les ac­tu­a­ci­ons de Jor­ge Drex­ler i De­a­con Blue, les pri­me­res d’aquest fes­ti­val mu­si­cal.

El Gui­tar BCN co­men­ça aques­ta setmana l’edi­ció del 2018. Fins al prò­xim mes de juny, el fes­ti­val apro­pa a Bar­ce­lo­na ar­tis­tes de la re­lle­vàn­cia i po­pu­la­ri­tat de Bob Dylan i Rin­go Starr. Abans, però, és el torn de Jor­ge Drex­ler i De­a­con Blue, en­car­re­gats de po­sar les pri­me­res no­tes a aquest ci­cle de con­certs que ja des­ta­ca com una de les ci­tes mu­si­cals més re­lle­vants de la ca­pi­tal ca­ta­la­na. La setmana vi­nent en do­na­rem més de­talls, però, de mo­ment, avan­cem els dos con­certs d’aques­ta setmana.

Nous rep­tes cre­a­tius

Pot­ser per tra­di­ció fa­mi­li­ar, Jor­ge Drex­ler es va lli­cen­ci­ar en me­di­ci­na. Però sem­pre ha­via tin­gut clar que el que re­al­ment l’apas­si­o­na­va era la mú­si­ca. Els seus re­fe­rents eren can­tau­tors icò­nics com Pa­blo Mi­la­nés, Jo­an Ma­nu­el Ser­rat, Jai­me Ro­os i Joaquín Sa­bi­na. I les se­ves can­çons be­vi­en de les més clàs­si­ques for­mes de la can­çó d’au­tor sen­se ne­gar-se a ex­pe­ri­men­tar amb rit­mes de la world mu­sic i ex­pres­si­ons més ac­tu­als com el pop, el rock i l’elec­trò­ni­ca.

La luz que sa­be ro­bar (1992) va ser la se­va tar­ge­ta de pre­sen­ta­ció i Fron­te­ra (1999) el disc amb què el can­tau­tor de l’Uru­guai va es­de­ve­nir un nom re­co­ne­gut in­ter­na­ci­o­nal­ment. Re­lle­vàn­cia que es va ele­var al cub quan el 2004 Drex­ler va gua­nyar l’Os­car a la mi­llor can­çó ori­gi­nal per

Al otro la­do del río.

Al Gui­tar BCN, Jor­ge Drex­ler pre­sen­ta el seu dar­rer disc, Sal­va­vi­das de hie­lo (2017), un disc en­re­gis­trat en­tre la ciutat de Mè­xic i Ma­drid, sem­pre bus­cant nous rep­tes cre­a­tius: tots els sons re­pro­du­ïts al llarg de l’àl­bum –per­cus­si­ons, ba­te­ri­es, lo­ops, sin­te­tit­za­dors…– han es­tat pro­du­ïts mit­jan­çant la se­va gui­tar­ra, amb què ha fet d’un sol ins­tru­ment to­ta una ban­da.

Cre­ients a Glas­gow

Fe­ia 25 anys que De­a­con Blue no vi­si­ta­ven Bar­ce­lo­na. La ban­da es­co­ce­sa po­sa fi a aques­ta llar­ga ab­sèn­cia di­jous que ve ac­tu­ant a la sala BARTS, en la se­go­na ci­ta de la no­va edi­ció del Fes­ti­val Gui­tar BCN 2018. Un con­cert que la for­ma­ció li­de­ra­da per Ricky Ross i Lor­rai­ne McIn­tosh ha em­mar­cat dins de To Be He­re So­me­day, la gi­ra amb què ac­tu­al­ment es­tan ce­le­brant els seus tren­ta anys de tra­jec­tò­ria.

Glas­gow ha es­tat sem­pre una de les més ex­ci­tants es­ce­nes de pop i rock in­ter­na­ci­o­nal­ment. Allà va ser on van néi­xer De­a­con Blue, ban­da que es con­ver­ti­ria en un nom ca­pi­tal en­tre fi­nal de la dè­ca­da dels vui­tan­ta i prin­ci­pi dels no­ran­ta. En­tre el pop i el rock més so­fis­ti­cat amb no­tes de folk, van de­bu­tar amb un disc que vo­re­ja­va l’ex­cel·lèn­cia, Rain­town (1987), re­fe­rèn­cia que va te­nir con­ti­nu­ï­tat amb When the World Knows Your Na­me (1989),

Fe­llow Ho­od­lums (1991) i Wha­te­ver You Say, Say Not­hing (1993), tre­ball, aquest últim, en què van apro­xi­mar-se al dis­curs dels U2 d’Ach­tung Baby (1991). Se­pa­rats l’any 1994, van tor­nar a reu­nir-se cinc anys més tard, i des d’ales­ho­res han pu­bli­cat cinc tre­balls més, l’últim dels quals Be­li­e­vers (2016). Aquest di­jous, a la BARTS, re­pas­sa­ran la se­va nò­mi­na d’èxits, re­per­to­ri on no po­den fal­tar tí­tols com Dig­nity i Re­al Go­ne Kid.

JOR­GE DREX­LER

ES­TIL: CAN­ÇÓ D’AU­TOR. GRAN TEATRE DEL LI­CEU. LA RAMBLA, 5159. LI­CEU (L3). DIS­SAB­TE 27, A LES 21H. PREU: EN­TRE 25 I 48 EUROS.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

DE­A­CON BLUE

ES­TIL: POP, ROCK. BARTS. AV. PA­RAL·LEL, 62. PA­RAL·LEL (L2, L3). DI­JOUS 1, A LES 21H. PREU: 35-55 €.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

FOTO: PAUL COX

De­a­con Blue tornen a Bar­ce­lo­na 25 anys des­prés.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.