ARTS

EL PA­LAU GÜ­ELL RE­COR­DA AQUES­TA FI­GU­RA CLAU EN LA CUL­TU­RA CA­TA­LA­NA DE FI­NAL DEL SE­GLE XIX

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - LA­IA ANTÚNEZ

El Pa­lau Gü­ell ret ho­me­nat­ge a la fi­gu­ra d’Eu­se­bi Gü­ell i Ba­ci­ga­lu­pi amb una gran va­ri­e­tat d’ac­ti­vi­tats al llarg del 2018.

Me­ce­nes, hu­ma­nis­ta, in­dus­tri­al, po­lí­tic, amant de les ci­èn­ci­es i les arts, es­crip­tor, in­ves­ti­ga­dor… Aques­tes són al­gu­nes de les mol­tes fa­ce­tes que des­cri­uen la fi­gu­ra d’Eu­se­bi Gü­ell i Ba­ci­ga­lu­pi i que en­guany po­drem des­co­brir grà­ci­es a l’Any Gü­ell, im­pul­sat pel Pa­lau Gü­ell, que ens con­vi­da a apro­par-nos a aquest per­so­nat­ge que va llui­tar pel re­nai­xe­ment de la cul­tu­ra ca­ta­la­na i que va te­nir “una gran vi­sió de fu­tur, però que so­vint ha es­tat des­co­ne­gut o poc re­co­ne­gut”, se­gons els or­ga­nit­za­dors de l’es­de­ve­ni­ment.

Ar­qui­tec­tu­ra i mú­si­ca

El Pa­lau Gü­ell, un dels grans pro­jec­tes im­pul­sats per l’ho­me­nat­jat i per l’ar­qui­tec­te An­to­ni Gau­dí, aco­lli­rà un va­ri­at pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats. La pri­me­ra és Pa­ra­bò­lic Gau­dí, un ma­pat­ge que es­ta­bleix vin­cles en­tre la cú­pu­la pa­ra­bò­li­ca del pa­lau i la so­no­ri­tat del seu or­gue, re­cons­tru­ït i in­for­ma­tit­zat l’any 2011 pel mes­tre or­gue­ner Al­bert Blan­ca­fort. Ai­xí doncs, l’es­pec­ta­cle au­di­o­vi­su­al trans­for­ma la cú­pu­la del sa­ló cen­tral en un llenç i hi pro­jec­ta for­mes ge­o­mè­tri­ques abs­trac­tes, ge­ne­ra­des amb ei­nes di­gi­tals, i que rein­ter­pre­ten l’ar­qui­tec­tu­ra de l’es­pai a par­tir de la mú­si­ca de l’or­gue. El pro­jec­te, ba­sat en la “so­no­rit­za­ció de l’ar­qui­tec­tu­ra”, ha es­tat desen­vo­lu­pat per l’es­tu­di au­di­o­vi­su­al Play­mo­des, d’ori­gen ca­ta­là i in­te­grat per ar­tis­tes, mú­sics i en­gi­nyers. Ells tam­bé van ser els ar­tí­fexs del ma­pat­ge Co­lo

ra­ma, pro­jec­tat a la fa­ça­na de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na du­rant la Mer­cè del 2016.

Les pro­jec­ci­ons es fa­ran ca­da di­ven­dres, des d’avui fins a fi­nal d’abril i d’oc­tu­bre a desem­bre, a les 18 i les 20 ho­res. A més, la pro­pos­ta in­clou una vi­si­ta guia­da de mit­ja ho­ra que us per­me­trà conèi­xer el pa­lau (to­ta una jo­ia ar­qui­tec­tò­ni­ca ins­cri­ta a la llis­ta del Pa­tri­mo­ni Mun­di­al de la Unes­co) de nit men­tre gau­diu d’una co­pa de ca­va (20€/per­so­na).

Espais per des­co­brir

A més, amb mo­tiu de l’Any Gü­ell es po­sa­ran en mar­xa di­ver­ses visites guia­des es­pe­ci­als, com la ti­tu­la­da Els Gü­ell

a la Rambla, que co­men­ça el prò­xim 18 de fe­brer i que bus­ca des­co­brir qua­tre pa­laus re­la­ci­o­nats amb Eu­se­bi Gü­ell: el Pa­lau Mo­ja, el Pa­lau Fo­no­llar, la ca­sa de Jo­an Gü­ell i Fer­rer (pa­re d’Eu­se­bi) a la Rambla i el Pa­lau Gü­ell. Les visites se­ran ca­da ter­cer diu­men­ge de mes, a les 10.30 ho­res. I a l’abril co­men­ça­rà la ru­ta El Pa­lau Gü­ell

se­cret, que us per­me­trà ac­ce­dir al des­patx i la bi­bli­o­te­ca del se­nyor Gü­ell, al me­ca­nis­me interior de l’or­gue i al ter­rat il·lu­mi­nat, en­tre al­tres in­drets que ha­bi­tu­al­ment es man­te­nen tan­cats. A més, es fa­ran du­es jor­na­des ex­tra­or­di­nà­ri­es de por­tes ober­tes, el dia del nai­xe­ment i el de la mort d’Eu­se­bi Gü­ell, 15 de desem­bre i 9 de ju­li­ol, res­pec­ti­va­ment.

Al març es po­sa­rà en mar­xa el Fes­ti­val Gü­ell, un ci­cle de con­certs de mú­si­ca clàs­si­ca que tin­dran lloc al Pa­lau Gü­ell i al­tres em­pla­ça­ments re­la­ci­o­nats amb la se­va fa­mí­lia, com la crip­ta de la Co­lò­nia Gü­ell (San­ta Co­lo­ma de Cer­ve­lló) i el re­ial mo­nes­tir de Pe­dral­bes. Fi­nal­ment, la mos­tra Eu­se­bi Gü­ell i Ba­ci­ga­lu­pi, pa­tri­ci de la Re­nai­xen­ça. En el cen­te­na­ri de la se­va mort, 1918-2018, que s’inau­gu­ra­rà al ju­li­ol, fa­rà un re­cor­re­gut per la se­va vi­da i el seu lle­gat.

ANY GÜ­ELL

PA­LAU GÜ­ELL. C/ NOU DE LA RAMBLA, 3-5. BAR­CE­LO­NA. CONSULTEU AC­TI­VI­TATS, HORARIS I PREUS.

Pa­lau­guell.cat

FOTO: GINGER STUDIO

La ca­va­lle­ris­sa del Pa­lau Gü­ell, ubi­cat al car­rer Nou de la Rambla de Bar­ce­lo­na.

FOTO: MONT­SER­RAT BALDOMÀ

De­tall del bosc de xe­me­ne­ies del Pa­lau Gü­ell.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.