UNA HISTÒRIA D’AMISTAT

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - Pack­ma­gic.cat

Ci­ne­ma in­fan­til a par­tir de 3 anys

Aquest di­ven­dres s’es­tre­na la pel·lí­cu­la d’ani­ma­ció in­fan­til Pet­zi i la mar sa­la­da. Una història d’amistat i de des­co­ber­ta so­bre les aven­tu­res de l’os­set Pet­zi, una es­pè­cie d’In­di­a­na Jo­nes in­fan­til, i els seus amics, el pin­güí Pin­go i el pe­li­cà Riki. El film es­tà ba­sat en una ti­ra cò­mi­ca cre­a­da el 1951 i, abans de la se­va es­tre­na ofi­ci­al, la sè­rie ci­ne­ma­to­grà­fi­ca ja ha­via gua­nyat el Pre­mi a la Mi­llor Sè­rie d’Ani­ma­ció de l’ITFS 2016.

PET­ZI I LA MAR SA­LA­DA. CONSULTEU ELS HORARIS A LA CARTELLERA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.