LA CAIGUDA DE L’IMPERI

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - Mu­seu­pi­cas­so.bcn.cat

In­die pop al Mu­seu Pi­cas­so

Evo­cant un temps i un lloc que ja no exis­ti­en, Aus­tro­hun­ga­ro va ser el nom que Hi­dro­ge­nes­se van tri­ar per al se­gell dis­co­grà­fic que van fun­dar per pu­bli­car els seus tre­balls. Ara, amb mo­tiu de la clo­en­da de les ex­po­si­ci­ons 1917. Pi­cas­so a Bar­ce­lo­na i Art­hur Cra­van. Main­te­nant?, un mag­ní­fic mos­tra­ri d’obres pic­tò­ri­ques que ex­plo­ren mo­ments cul­tu­rals suc­ce­ïts du­rant la Gran Gu­er­ra (de­to­nant del fi­nal de l’Imperi aus­tro­hon­ga­rès), Hi­dro­ge­nes­se ofe­reix aquest diu­men­ge un con­cert ver­mut al Mu­seu Pi­cas­so en què re­cor­re­ran els mo­ments més des­ta­cats del seu re­per­to­ri.

HI­DRO­GE­NES­SE. MU­SEU PI­CAS­SO. MONTCADA, 15-23. DIU­MEN­GE 28, A LES 12.30H. ENTRADA GRATUÏTA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.