Ba­cri: far i guia

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA -

Pot­ser una mi­ca de­ce­buts per la fre­da re­bu­da de Sam­ba, la pa­re­lla

Nakache-Toledano va te­nir la ne­ces­si­tat de fer quel­com més fes­tiu. I abans de po­sar-se mans a l’obra, van in­ves­ti­gar du­rant un any i mig per­què no se’ls es­ca­pés res de com se­ria una bo­da com la de C’est la vie. Es­clar que els van aju­dar molt els re­cords que te­ni­en de l’èpo­ca en què van fer diversos tre­balls per fi­nan­çar els seus curt­me­trat­ges, en­tre els quals, el de cam­brer de bo­da. En l’es­crip­tu­ra del guió van te­nir l’aju­da de Je­an-Pi­er­re Ba­cri, ac­tor, director i guio­nis­ta per a qui van es­criu­re el pa­per pro­ta­go­nis­ta. Ell els va acon­se­llar en tot mo­ment. I es no­ta. Ca­ram si es no­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.