Els Gau­dí rei­vin­di­quen el dret a so­mi­ar

LA DESENA EDI­CIÓ DELS PREMIS GAU­DÍ, PRESENTADA PER DAVID VERDAGUER, ES PODRÀ VEU­RE AQUEST DIU­MEN­GE PER TV3

La Vanguardia - Què Fem - - CINEMA - E. ROS

“Dei­xeu-nos so­mi­ar”. Ai­xò és el que diu David Verdaguer, pre­sen­ta­dor de la ga­la i ac­tor no­mi­nat, a la dar­re­ra imat­ge de l’es­pot de pre­sen­ta­ció de la desena edi­ció dels premis Gau­dí. Abans, una sè­rie de ros­tres tan cone­guts com Jo­sep Ma­ria Pou, Al­bert Serra i Nú­ria Prims ens con­vi­den a dei­xar-nos por­tar pel po­der trans­for­ma­dor del ci­ne­ma, en­mig d’una at­mos­fe­ra mà­gi­ca de bosc de con­te de fa­des, que s’ins­pi­ra en la for­ça po­è­ti­ca del pi­o­ner Ge­or­ges Mé­li­ès.

Una ga­la atí­pi­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.