Agen­da

RECOMANEM

La Vanguardia - Què Fem - - OCI BARCELONA -

MÚ­SI­CA PER EMPORTAR-SE

El jar­dí d’una bi­bli­o­te­ca, la pla­ça d’un mer­cat… són les ubi­ca­ci­ons poc or­to­do­xes en què es fan els con­certs de pe­tit for­mat del ci­cle Take Away (per en­dur-se), or­ga­nit­zat per La Bàs­cu­la. Hi par­ti­ci­pen jo­ves mú­sics del bar­ri de la Marina. Avui, el con­cert es tras­lla­da a la sala gran de La Bàs­cu­la i reu­neix les ac­tu­a­ci­ons d’Er­fus, Lex, TKS i Re­trix, en­tre d’al­tres. LA BÀS­CU­LA. C/ DEL FOC, 128. 26/1, 20.30H. PREU:

• GRATUÏT. La­bas­cu­la.cat

VOLUNTARIAT IN­TER­NA­CI­O­NAL

Al bar­ri del Ra­val se ce­le­bra de­mà la V Fi­ra d’En­ti­tats de Voluntariat In­ter­na­ci­o­nal, que per pri­me­ra ve­ga­da s’or­ga­nit­za a l’ai­re lliu­re, a la pla­ça Pe­re Co­ro­mi­nes. En­guany por­ta el le­ma

Fes una vol­ta i #Tor­na­can­vi­a­da i hi po­dreu des­co­brir les pro­pos­tes de voluntariat, camps de tre­ball i es­ta­des so­li­dà­ri­es que pro­po­sen les ca­tor­ze ONGs par­ti­ci­pants. PLA­ÇA PE­RE CO­RO­MI­NES. 21/1, D’11 A 15H. PREU: GRATUÏT. • La­fe­de.cat

VEÏNS I VEÏNES L’ex­po­si­ció fo­to­grà­fi­ca Veí | ve­ï­na re­cull la mi­ra­da de 24 ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes de diversos bar­ris de Bar­ce­lo­na. Una mi­ra­da plu­ral, que beu de l’es­pe­rit del pro­jec­te Co­di de Bar­ris, una pla­ta­for­ma de Be­te­vé que es po­sa a l’abast dels veïns per­què fa­cin sen­tir la se­va veu so­bre tot allò que pas­sa al seu dis­tric­te. CC CAN BASTÉ. PG. FABRA I PUIG, 274. FINS AL 1/3. CONSULTEU ELS HORARIS. PREU: GRATUÏT.

La­me­va.bar­ce­lo­na.cat/nou­bar­ris

FOGUERONS A GRÀCIA L’en­ce­sa dels foguerons de sa Po­bla ja és una tra­di­ció al bar­ri de Gràcia. Al vol­tant de la fo­gue­ra es tor­ra carn, es can­ta i s’hi fan balls. De­mà, a la pla­ça del Di­a­mant, hi ha la Fes­ta de sa Xim­bom­ba. A la pla­ça de la Vir­rei­na hi hau­rà re­vet­lla amb els can­ta­dors de sa Po­bla. Tam­bé veu­reu foguerons als car­rers de Sant Jo­a­quim, Ver­di, Jo­an Blan­ques, la Lli­ber­tat, Tor­de­ra i la Per­la, en­tre d’al­tres.

27/1, 21.30H. PREU: GRATUÏT.

La­me­va.bar­ce­lo­na.cat/gra­cia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.